คณะกรรมการประจำคณะ

รศ.ดร.นิทรา กิจธีระวุฒิวงษ์
คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์

ผศ.ดร.กานต์พิชชา เกียรติกิจโรจน์
รองคณบดีฝ่ายบริหารและวางแผน

ผศ.ดร.พันธ์ทิพย์ หินหุ้มเพ็ชร
รองคณบดีฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพการศึกษา

ดร.นันทิกา พรหมมี
รองคณบดีฝ่ายบริการวิชาการและวิจัย

อาจารย์ณัฐพงศ์ โปรยสุรินทร์
รองคณบดีฝ่ายกิจการนิสิต

อาจารย์สิทธิศักดิ์ ติคำ
ผู้อำนวยการสถานปฏิบัติการแพทย์แผนไทยประยุกต์

ผศ.ดร.พีรญา อึ้งอุดรภักดี
อาจารย์

ดร.อนุสรา สีหนาท
อาจารย์

ปทุมรัตน์ ตั้งนพรัตน์
หัวหน้าสำนักงานเลขานุการคณะฯ

Loading