บุคลากรสายวิชาการ-สาขาวิชาการแพทย์แผนไทยประยุกต์

กลุ่มสาขาวิชาการแพทย์แผนไทยประยุกต์

ดร.อนุสรา สีหนาท
หัวหน้ากลุ่มสาขา
วิชาการแพทย์แผนไทยประยุกต์
anusaras@nu.ac.th
0 5596 7385

ผศ.ดร.ภญ.วธู พรหมพิทยารัตน์
อาจารย์

watoop@nu.ac.th
0 5596 7340

ดร.นันทิกา พรหมมี
อาจารย์

nuntikap@nu.ac.th
0 5596 7318

ดร.รสรินทร์ แหยมประเสริฐ
อาจารย์
rodsariny@nu.ac.th
0 5596 7388

ผศ.สายจิต สุขหนู
อาจารย์
saychits@nu.ac.th
0 5596 7379

อาจารย์ฉัตรณรงค์ พุฒทอง
อาจารย์
chatnarongp@nu.ac.th
0 5596 7379

อาจารย์ปวริศา นพเก้า
อาจารย์
pawarisan@nu.ac.th
0 5596 7388

อาจารย์สิทธิศักดิ์ ติคำ
อาจารย์
sitthisakt@nu.ac.th
0 5596 7384

อาจารย์ภัทราพร บุญมี
อาจารย์
pattarapornb@nu.ac.th
0 5596 7379

อาจารย์นันทิดา ฤทธิ์ไทสงค์
อาจารย์
nantidar@nu.ac.th
0 5596 7379

อาจารย์หนึ่งฤทัย ศรีใจป้อ
อาจารย์
nuengruethaisr@nu.ac.th
0 5596 7379

อาจารย์นินนาท อินทฤทธิ์
อาจารย์
ninnarti@nu.ac.th
0 5596 7340

อาจารย์ขวัญชนก หมอกมืด
อาจารย์
khwanchanokm@nu.ac.th
0 5596 7340

อาจารย์นัฏติยา ใจจำนงค์
อาจารย์
nattiyach@nu.ac.th
0 5596 7340

อาจารย์นพวรรณ วัชรพุทธ
อาจารย์
nobpawanw@nu.ac.th
0 5596 7388

Loading