หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม

หลักสูตร

ชื่อภาษาไทย    : หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม
ชื่อภาษาอังกฤษ    : Bachelor of Science Program in Environmental Health

ชื่อปริญญา

ชื่อเต็ม (ภาษาไทย)    :  วิทยาศาสตรบัณฑิต (อนามัยสิ่งแวดล้อม)
ชื่อเต็ม (ภาษาอังกฤษ)    :  Bachelor of Science (Environmental Health)
ชื่อย่อ (ภาษาไทย)    :  วท.บ. (อนามัยสิ่งแวดล้อม)
ชื่อย่อ (ภาษาอังกฤษ)    :  B.Sc. (Environmental Health)

ปรัชญา / วัตถุประสงค์

ปรัชญาหลักสูตร
        เป็นหลักสูตรที่จัดการเรียนการสอนและผลิตบัณฑิตให้มีสมรรถนะในการดำเนินการจัดการและควบคุมดูแลคุณภาพสิ่งแวดล้อมให้มีความเหมาะสมเพื่อการมีคุณภาพชีวิตและสุขภาพอนามัยที่ดีของประชาชนคนไทยและความยั่งยืนของทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม ตลอดจนผลิตบัณฑิตให้เป็นผู้ที่มีคุณธรรม จริยธรรม มีความเสียสละ และมีความรับผิดชอบ ออกสู่สังคมไทยและระดับสากล

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร
 เพื่อผลิตบัณฑิตให้มีคุณสมบัติและความสามารถดังนี้
1) มีคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพ มีความรับผิดชอบทั้งต่อตนเองและสังคม รู้จักเสียสละประโยชน์ส่วนตนเพื่อประโยชน์สุขของส่วนรวม
2) มีความรู้ความเข้าใจในหลักวิชาชีพอนามัยสิ่งแวดล้อมและหลักการพื้นฐานที่เกี่ยวข้องกับการทำงานด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม
3) สามารถทำงานเป็นทีม ทั้งในฐานะของผู้นำและผู้สนับสนุนที่ดี
4) สามารถประยุกต์ใช้องค์ความรู้ในการจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อม
5) สามารถปฏิบัติงานด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมและสาขาอื่นที่เกี่ยวข้องทั้งในภาครัฐและเอกชน

แนวทางการประกอบอาชีพ

1. นักวิชาการสาธารณสุข นักวิชาการสุขาภิบาล นักวิชาการส่งเสริมสุขภาพ สังกัดกระทรวงสาธารณสุข และองค์การบริหารส่วนท้องถิ่น
2. นักวิชาการสิ่งแวดล้อม ในสังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
3. นักวิทยาศาสตร์ ในหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ
4. นักอนามัยสิ่งแวดล้อม ในภาคเอกชน
5. เจ้าหน้าที่องค์กรระหว่างประเทศ
6. เจ้าหน้าที่สิ่งแวดล้อม บริษัทที่ปรึกษาด้านสิ่งแวดล้อม และสถานประกอบการด้านอุตสาหกรรมประเภทต่างๆ ที่มีฝ่าย/แผนก/ส่วนสิ่งแวดล้อม
7. ผู้ควบคุมระบบด้านสิ่งแวดล้อม ในสถานประกอบการตามพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ.2535 และพระราชบัญญัติส่งเสริมวิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พ.ศ.2551

ผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับหลักสูตร

ELO1 ประพฤติตนตามคุณธรรมจริยธรรม และจรรยาบรรณทางด้านวิชาการ (Attitude/Affective domain/ Valuing (3))
ELO2 สามารถสื่อสาร และปฏิบัติงานร่วมกับผู้อื่นได้ (Psychomotor domain/การปฏิบัติงาน (3))
ELO3 สามารถสื่อสารภาษาไทย และภาษาอังกฤษที่เกี่ยวข้องกับชีวิตประจำวัน และที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานทางอนามัยสิ่งแวดล้อมได้ (Psychomotor domain/การปฏิบัติงาน (3))
ELO4 สามารถอธิบายศาสตร์พื้นฐานด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม และศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง (Knowledge domain/ Comprehension (2))
ELO5 สามารถสาธิตการปฏิบัติงานด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมขั้นพื้นฐานได้ตามหลักวิชาการ (Psychomotor domain/การปฏิบัติงานได้เอง (4))
ELO6 สามารถใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ และสถิติในการเรียนรู้ด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม (Knowledge domain/ Application (3))
ELO7 สามารถวิเคราะห์มลพิษในสิ่งแวดล้อมที่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพของมนุษย์ โดยใช้เครื่องมือทางอนามัยสิ่งแวดล้อม และศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง (Knowledge domain/ Analysis (4))
ELO8 สามารถออกแบบแนวทางการประเมินปัญหาด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม โดยใช้ศาสตร์ด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม และศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง (Knowledge domain/ Synthesis (5))
ELO9 สามารถเปรียบเทียบ และเลือกใช้องค์ความรู้ศาสตร์ด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม และศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง ในการจัดการด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม (Knowledge domain/ Evaluation (6))

ค่าธรรมเนียมการศึกษา

เหมาจ่ายภาคการศึกษาละ 21,100 บาท

โครงสร้างหลักสูตร

จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร 141 หน่วยกิต (หลักสูตร 4 ปี)
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต
2. หมวดวิชาเฉพาะ ไม่น้อยกว่า 105 หน่วยกิต
    2.1 รายวิชาแกน 46 หน่วยกิต
           2.1.1 กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ ไม่น้อยกว่า 46 หน่วยกิต
     2.2 กลุ่มวิชาวิชาชีพเฉพาะสาขา ไม่น้อยกว่า 59 หน่วยกิต
           2.2.1 วิชาบังคับ 45 หน่วยกิต
           2.2.2 วิชาเลือก 5 หน่วยกิต
           2.2.3 วิทยานิพนธ์ระดับปริญญาตรี 3 หน่วยกิต
           2.2.4 การงานวิชาชีพ/สหกิจศึกษา/ฝึกอบรมหรือฝีกงานในต่างประเทศ 6 หน่วยกิต
3. หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต

การรับเข้าศึกษา

คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา

คุณสมบัติทั่วไปของผู้เข้าศึกษาให้เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยนเรศวร ว่าด้วย การศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2559 และเป็นไปตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558
2.2.1  สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่าที่กระทรวงศึกษาธิการรับรองแผนการเรียน วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
2.2.2  เป็นผู้ที่มีร่างกายแข็งแรง และไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรงอันเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา
2.2.3 ไม่เคยต้องโทษตามคำพิพากษาของศาลถึงที่สุดให้จำคุก เว้นแต่ความผิดที่กระทำโดยประมาท หรือความผิดลหุโทษ
2.2.4 ไม่เคยถูกคัดชื่อออก หรือถูกไล่ออกจากสถาบันการศึกษาใดๆ เพราะความผิดทางความประพฤติ

การรับสมัคร

รับสมัครผ่านระบบ TCAS ในแต่ละรูปแบบ
1.    โครงการพิเศษการรับนิสิตด้วย Portfolio สมัครออนไลน์ ผ่าน https://www.admission.nu.ac.th
2.    โควตา  สมัครออนไลน์ ผ่าน https://www.admission.nu.ac.th
3.    Admission 1 และ Admission 2 สมัครออนไลน์ ผ่าน https://www.admission.nu.ac.th
4.    รับตรงอิสระ สมัครออนไลน์ ผ่าน https://www.admission.nu.ac.th

ข้อมูลอ้างอิง

อ้างอิงจาก หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565

Loading