ผลงานวิจัยและนวัตกรรม-ระดับชาติ

ผลงานวิจัยตีพิมพ์ระดับชาติ คณะสาธารณสุขศาสตร์
No.TitleAuthorsJournalIndexed In TCISDG-Related Publication
1ประสิทธิผลของโปรแกรมการประยุกต์ใช้ทฤษฎีการรับรู้ความสามารถของตนเองร่วมกับแรงสนับสนุนทางสังคมต่อการปฏิบัติตามบทบาท เพื่อป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกของอาสาสมัครสาธารณสุข ประจำหมู่บ้าน อำเภอเมืองพิจิตร จังหวัดพิจิตรเกศรินทร์ รู้คงประเสริฐ, วรวิทย์ อินทร์ชมวารสารวิจัยสาธารณสุขและวิทยาศาสตร์สุขภาพ,5(2); 76-91.
Tier 1SGD3 - Good Health and Well-being
2ปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมป้องกันอุบัติเหตุจมน้ำของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้น จังหวัดเพชรบูรณ์เธียรรัตน์ ธีร์ระพิบูล, ศันสนีย์ เมฆรุ่งเรืองวงศ์วารสารวิชาการป้องกันควบคุมโรคสคร.2พิษณุโลก, 11(1); 57 – 75.Tier 2SGD3 - Good Health and Well-being
3GAS CHROMATOGRAPHY-MASS SPECTROMETRY CHEMICAL PROFILING AND ANTIOXIDATION ACTIVITY OF THE THAI HERBAL FORMULA “PIKAD TRISUKKHATISAMUTHARN” EXTRACTNattiya Chaichamnong *, Prapapan Temkitthawon, Nuntika Prommee, Ninnart Intharit, Jittiporn Chaorai, Nattanan Sasong, Ngamrayu Ngamdokmai, Kornkanok IngkaninanThe Thai Bulletin of Pharmaceutical Sciences, 19(2); 135 – 147.
Tier 1SGD3 - Good Health and Well-being
4ปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการใช้ยาสมุนไพรบรรเทาอาการปวดเมื่อยกล้ามเนื้อของเกษตรกร อำเภอศรีสำโรง จังหวัดสุโขทัยอภิรุจน์ รุ่งเรือง, วธู พรหมพิทยารัตน์วิทยาลัยพยาบาลพระปกเกล้า จันทบุรี, 35(1); 195–205.Tier 1SGD3 - Good Health and Well-being
5ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลกอนุธิดา เปรมโยธิน, รุ่ง วงศ์วัฒน์วิทยาลัยพยาบาลพระปกเกล้า จันทบุรี, 35(1); 248–259.Tier 1SGD3 - Good Health and Well-being
No.TitleAuthorsJournalIndexed In TCISDG-Related Publication
1ประสิทธิภาพการบำบัดน้ำเสียปนเปื้อนเตตราไซคลีนด้วยจุลินทรีย์ตะกอนเร่งในรูปเซลล์อิสระเซลล์ยึดเกาะและเซลล์ดักติดพงศธร ทวีธนวาณิชย, สุดาวดี ยะสะกะ, นฤปวรรต พรหมมาวัย, ทองปักษ์ ดอนประจำวารสารวิศวกรรมศาสตร์และนวัตกรรม, 16(1); 146 - 157.Tier 1SGD6 - Clean water and sanitation
2การพัฒนาแนวทางการควบคุมป้องกันโรคโควิด 19 ในชุมชนที่มีแรงงานต่างด้าวตามแนวชายแดน ไทย-พม่าณรงค์ศักดิ์ หนูสอน, รุ่ง วงศ์วัฒน์วารสารวิทยาศาสตร์สุขภาพแห่งประเทศไทย, 5(2); 15 - 22.Tier 1SGD3 - Good Health and Well-being
3In Vitro Antioxidants Activities of Extract of Tri-Kasorn-Mas remedy and its plant ingredientsAnusara Sihanat, Nantida Rittaisong, Nattiya Chaichamnong, Nuntika Prommee, Nobpawan Watcharaput, Pawarisa Noppakao, Rodsarin YamprasertCreative Science, 15(2); 1 - 7.Tier 1SGD3 - Good Health and Well-being
4สถานการณ์ ผลกระทบ และการป้องกันตนเองจากการใช้สารเคมีกำจัดศัตรูพืชในประเทศไทยจุฑารัตน์ รักประสิทธิ์, รมย์นลิน เขียนจูม, มนัสวี พานิชนอก, จริยา แห่งสันเทีย, กานต์พิชชา เกียรติกิจโรจน์, สุดาวดียะสะกะวารสารการพยาบาลและสุขภาพ, 17(2); 1 - 11.Tier 1SGD3 - Good Health and Well-being
5ความสัมพันธ์เชิงสาเหตุปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดของผู้สูงอายุที่ป่วยเป็นเบาหวานชนิดที่ 2 ที่ควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดไม่ได้ปัทมา สุพรรณกุล, อาจินต์ สงทับ, อนุสรา สีหนาท, นพวรรณ วัชรพุทธ, เบญจมาภรณ์ นาคามดี, กู้เกียรติ ก้อนแก้ว, เอกภพ จันทร์สุคนธ์วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย ฉบับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, 17(2); 148-161.Tier 1SGD3 - Good Health and Well-being
6สถานการณ์ระบบเฝ้าระวังและกลไกการป้องกันควบคุมโรคติดต่อในชุมชนพื้นที่จุดผ่อนปรนเพื่อการค้าชายแดนไทย-เมียนมา อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงรายธนูศิลป์ สลีอ่อน, ภมรศรี อินทร์ชน, พิษณุรักษ์ กันทวี, อมรรัตน์ รัตตานัง, ภัทรพล มากมี, นรุตม์ชัย แก้วสอน, ณรงค์ฤทธิ์ เงินทอง, ว่าที่ ร.ต.วีระศักดิ์ หมื่นมูลกาศ, นรินทร์ สุริยนต์, ณรงค์ ลือชาวารสารวิจัยและพัฒนา วไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, 18(1); 115-129.Tier 1SGD3 - Good Health and Well-being
7ปัจจัยทำนายความเครียดของนักศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยนเรศวรศันสนีย์ เมฆรุ่งเรืองวงศ์,ฐิฒิภรณ์ เมฆรุ่งเรืองวงศ์, พรทิวา อินถา, พิกุลทอง เกียรติสมพร, พิทวัส ขันติ, พิมพ์นารา ดงสา, พิมพ์นารา เป็งมา, มนทกานต์ สายคำพาวารสารสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร, 5(2); 151-165.Tier 1SGD3 - Good Health and Well-being
8การประเมินโอกาสเกิดความผิดพลาดของมนุษย์ด้วยเทคนิค Cogcitive Reliability Analysis Method (CREAM)ทศพล บุตรมี, อาทิตยา วังวนสินธุ์, ปราโมทย์ วงศ์สวัสดิ์วารสารความปลอดภัยและสุขภาพ, 16(1); 8 – 25.Tier 1SGD3 - Good Health and Well-being
9ผลของโปรแกรมความรอบรู้ด้านสุขภาพต่อความรู้ เจตคติ และการใช้ยาอย่างสมเหตุสมผลในนักศึกษาสาขาวิชาสารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีภาสิต ศิริเทศ, ประกายรัตน์ ทุนิจ, วรัฏฐา เหมทอง, บุญเลี้ยง สุพิมพ์, ชิราวุธ ปุญณวิช, สิทธิศักดิ์ ติคำ, สุรสิงห์ สมบัติ สุรนาถวัชวงศ์วารสารกฎหมายและนโยบายสาธารณสุข, 9(1); 1 - 12.Tier 2SGD3 - Good Health and Well-being
10ประสิทธิผลการนวดแบบราชสำนักสูตรเฉพาะร่วมกับการประคบสมุนไพร เพื่อบรรเทาอาการปวดข้อเข่าของโรคเข่าเสื่อมในผู้สูงอายุสิทธิศักดิ์ ติคำ, สุภาภรณ์ ไม้กร่า, จิราพร ศรตราสิน, สายจิต สุขหนูวารสารเทคโนโลยีภาคใต้, 16(2); 85-96.
Tier 1SGD3 - Good Health and Well-being
11ผลของโปรแกรมทันตสุขศึกษาต่อพฤติกรรมการป้องกันโรคฟันผุและโรคเหงือกอักเสบของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 4-6 อำเภอเก้าเลี้ยว จังหวัดนครสวรรค์จิรารัตน์ เอมแย้ม, วุฒิชัย จริยาวารสารวิชาการสาธารณสุข, 32(1); 96 - 108.Tier 1SGD3 - Good Health and Well-being
12ปัจจัยทำนายพฤติกรรมลดการบริโภคเกลือและโซเดียมของกลุ่มเสี่ยงโรคความดันโลหิตสูง อำเภอหนองไผ่ จังหวัดเพชรบูรณ์ประทุม เมืองเป้, วุฒิชัย จริยาวารสารวิชาการสาธารณสุข, 32(1); 19 - 30.Tier 1SGD3 - Good Health and Well-being
13ผลของโปรแกรมการเสริมสร้างพลังสุขภาพจิตต่อภาวะหมดไฟในการทำงานของ อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน เขตสุขภาพที่ 2ณัฐพล พูลวิเชียร, วุฒิชัย จริยาวารสารวิชาการสาธารณสุข, 32(1); 151 - 164.Tier 1SGD3 - Good Health and Well-being
14ความรอบรู้ทางทันตสุขภาพของผู้ปกครองที่มีผลต่อพฤติกรรมการดูแลสุขภาพช่องปากเด็กก่อนวัยเรียน โดยผู้ปกครองของเด็ก อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ฉัตรนภา จบศรี, ภัทรพล มากมีวิทยาสารทันตสาธารณสุข, 28; 102-117.Tier 1SGD3 - Good Health and Well-being
15ผลของโปรแกรมส่งเสริมการรับรู้สมรรถนะแห่งตนต่อความรู้ และทักษะในการปฏิบัติงานให้บริการการแพทย์ฉุกเฉิน ของอาสาสมัครฉุกเฉินการแพทย์ในเขตอำเภอสามง่าม จังหวัดพิจิตรอาทิตนันท์ สมิงนิล, วุฒิชัย จริยาวารสารพยาบาลทหารบก, 24(3); 388-397.
Tier 1SGD3 - Good Health and Well-being
16ปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการดูแลทันตสุขภาพของผู้สูงอายุที่พึ่งพาตนเองได้ อำเภอบรรพตพิสัย จังหวัดนครสวรรค์พิราวรรณ เนื้อทอง, อาจินต์ สงทับวารสารสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร, 5(1); 112-128.Tier 1SGD3 - Good Health and Well-being
17ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการบริโภคอาหารของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย อำเภอคลองขลุง จังหวัดกำแพงเพชรน้ำทิพย์ อุ่นแก้ว, จุฑารัตน์ รักประสิทธิ์วารสารวิทยาลัยพยาบาลพระปกเกล้า จันทบุรี, 34(1); 129–141.Tier 1SGD3 - Good Health and Well-being
18ปัจจัยที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการดูแลด้านโภชนาการในเด็กก่อนวัยเรียนของผู้ปกครองในกลุ่มชาติพันธุ์ อำเภอเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงรายรุจีรัฐ ทะนาวา, พันธ์ทิพย์ หินหุ้มเพ็ชร, สุดาวดี ยะสะกะวิทยาลัยพยาบาลพระปกเกล้า จันทบุรี, 34(2); 154–166.Tier 1SGD3 - Good Health and Well-being
19ปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมเสี่ยงทางสุขภาพของเกษตรกร สวนส้มเขียวหวาน ในอำเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัยสิริยากรณ์ กันหมุด, พันธ์ทิพย์ หินหุ้มเพ็ชร, กนกทิพย์ จักษุวารสารควบคุมโรค, 49(3); 592-603.Tier 1SGD3 - Good Health and Well-being
20ปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการป้องกันภาวะแทรกซ้อนทางไตของผู้ป่วยเบาหวานในอำเภอทัพทัน จังหวัดอุทัยธานีนิภาดา วรโพธิ์, จักรพันธ์ เพ็ชรภูมิวิทยาลัยพยาบาลพระปกเกล้า จันทบุรี, 34(1); 237 – 249.Tier 1SGD3 - Good Health and Well-being
21ปัจจัยที่ส่งผลต่อการปฏิบัติตามบทบาทการทำงานของผู้ดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง จังหวัดอุตรดิตถ์ศิวพร ชุ่มเย็น, ศิวิไลซ์ วนรัตน์วิจิตรวารสารวิทยาลัยพยาบาลพระปกเกล้า จันทบุรี, 34(1); 158–171.Tier 1SGD3 - Good Health and Well-being
22ประสิทธิผลของโปรแกรมการประยุกต์ใช้ทฤษฎีแรงจูงใจร่วมกับแรงสนับสนุน ทางสังคม ต่อพฤติกรรมการป้องกันโรคไข้เลือดออกของนักเรียน ชั้นประถมศึกษาตอนปลาย อำเภอเมือง จังหวัดพิจิตรจินดาพร จันทร์เทศ, ศันสนีย์ เมฆรุ่งเรืองวงศ์วารสารวิจัยสาธารณสุขและวิทยาศาสตร์สุขภาพ, 5(3); 44-60.Tier 1SGD3 - Good Health and Well-being
23ประสิทธิผลของโปรแกรมปรับเปลี่ยนพฤติกรรมป้องกันและควบคุมโรค ไข้เลือดออกของประชาชนในพื้นที่สวนมะม่วง ตำบลวังทับไทร อำเภอสากเหล็ก จังหวัดพิจิตรปรรณพัชร์ วงศ์ธีราพงษ์, เสน่ห์ แสงเงินวารสารวิจัยสาธารณสุขและวิทยาศาสตร์สุขภาพ, 5(3); 61-76.Tier 1SGD3 - Good Health and Well-being
24รูปแบบการพัฒนาความสามารถของผู้ดูแลผู้สูงอายุในด้านการจัดการสภาพแวดล้อม ที่เหมาะสมในบ้าน จังหวัดพิษณุโลกจอมชัย คงมณีกาญจน์, ณรงค์ศักดิ์ หนูสอน, ธนัช กนกเทศ, อรวรรณ กีรติสิโรจน์วารสารการแพทย์และสาธารณสุขเขต 4, 13(3); 123-137.Tier 1SGD3 - Good Health and Well-being
25ปัจจัยที่ส่งผลต่อการพลัดตกหกล้มในผู้สูงอายุ อำเภอวังทรายพูน จังหวัดพิจิตรอรวรรณ เจือจารย์, ธนัช กนกเทศวารสารวิจัยและวิชาการบวรพัฒน์, 1(3); R0983.Tier 1SGD3 - Good Health and Well-being
26ปัจจัยที่ส่งผลต่อพฤติกรรมสุขภาพของผู้สูงอายุ ในตำบลห้วยหม้าย อำเภอสอง จังหวัดแพร่ธันยานุช คำสีแก้ว, ธนัช กนกเทศวารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นอร์ทเทิร์น, 4(4); 121 – 132.Tier 2SGD3 - Good Health and Well-being
27ผลของโปรแกรมโดยประยุกต์ใช้แบบจำลองการส่งเสริมสุขภาพต่อพฤติกรรม การดูแลตนเองของผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูงที่ไม่สามารถควบคุมระดับ ความดันโลหิตได้ในตำบลผักขวง อำเภอทองแสนขัน จังหวัดอุตรดิตถ์เบญจวรรณ วงษ์รอด, อรวรรณ กีรติสิโรจน์, อาทิตยา วังวนสินธุ์วารสารวิจัยสาธารณสุขและวิทยาศาสตร์สุขภาพ, 5(3); 156-167.Tier 1SGD3 - Good Health and Well-being
No.TitleAuthorsJournalIndexed In TCISDG-Related Publication
1ปัจจัยที่ส่งผลต่อคุณภาพการนอนหลับของนิสิตระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยนเรศวรชนากานต์ ต่วนเทศ, ชุติมา เหลืองอภิรมย์, ทศพล บุตรมีวารสารสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร, 4(1); 36 - 47.Tier 1SGD3 - Good Health and Well-being
2แนวทางการสร้างศักยภาพชุมชนในการสนับสนุนการจัดการดูแลสุขภาพตนเอง ในผู้สูงอายุที่เป็นโรคเบาหวานชนิดที่ 2
อาทิตยา วังวนสินธุ์, อาพัทธ์ เตียวตระกูล, สุพัฒนา คำสอน, สุพาณี บุญโยม, สืบตระกูล ตันตลานุกุล, วุฒิชัย จริยาวารสารวิชาการวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี อุตรดิตถ์, 14(1); 219-233.Tier 1SGD3 - Good Health and Well-being
3ปัจจัยทำนายพฤติกรรมการบริโภคอาหารสำเร็จรูปแช่แข็งของนักศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยนเรศวรศันสนีย์ เมฆรุ่งเรืองวงศ์, มัชฌิมา ศิริพรม, อรพรรณ ผานคำ, ฐิฒิภรณ์ เมฆรุ่งเรือวงศ์
วารสารคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร, 4(2); 58 - 70.Tier 1SGD3 - Good Health and Well-being
4ปัจจัยที่ส่งผลต่อศักยภาพการจัดการขยะอันตรายของประชาชนในครัวเรือนพื้นที่อำเภอศรีนคร จังหวัดสุโขทัย และอำเภอบางระกำ จังหวัดพิษณุโลกบุษกร ชมเมือง, ณรงค์ศักดิ์ หนูสอน, พีรญา อึ้งอุดรภักดี, สรัญญา ถี่ป้อม, กนกทิพย์ จักษุวารสารสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร, 4(3); 1 - 11.Tier 1SGD3 - Good Health and Well-being
5ปัจจัยที่มีผลต่อการทำงานต่อเซลล์เยื่อบุหลอดเลือด และหลอดเลือดแดงแข็งในผู้สูงอายุฐิติภรณ์ เมฆรุ่งเรืองวงศ์, ชมพูนิชญ์ สะหลี, ศกลรัตน์ รุ่งเรือง, จิตรลดา เจริญลาภ, ศันสนีย์ เมฆรุ่งเรืองวงศ์, สิทธิชัย วชิราศรีศิริกุล
วารสารวิทยาศาสตร์สุขภาพแห่งประเทศไทย, 4(4); 1 - 9.Tier 1SGD3 - Good Health and Well-being
6การลดการบริโภคเกลือและโซเดียมโดยใช้ยุทธศาสตร์การส่งเสริมสุขภาพวราภรณ์ ยังเอี่ยม, นิทรา กิจธีระวุฒิวงษ์วารสารสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร, 4(2), 1-21.Tier 1SGD3 - Good Health and Well-being
7อิทธิพลของแรงสนับสนุนทางสังคมต่อพฤติกรรมการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ของผู้สูงอายุในชุมชนชายแดน จังหวัดตากเสน่ห์ แสงเงิน, ณรงค์ศักดิ์ หนูสอนวารสารสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร, 4(3); 36 - 46.Tier 1SGD3 - Good Health and Well-being
8ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการเกิดอาการทางระบบทางเดินหายใจของผู้ประกอบกิจการร้านอาหารและแผงลอยที่ใช้เตาปิ้งย่าง จังหวัดพิษณุโลกฤดีรัตน์ มหาบุญปีติ, สุภาคินี กาเว
วรัญชิต, บัวพฤทธิ์
วารสารความปลอดภัยและสุขภาพ, 15(2); 114-127.Tier 1SGD3 - Good Health and Well-being
9ภูมิปัญญาและองค์ความรู้การใช้ประโยชน์พืชสมุนไพรของหมอพื้นบ้าน: กรณีศึกษาหมอพื้นบ้านในตำบลชมพู อำเภอมะปราง จังหวัดพิษณุโลกสายจิต สุขหนู, สิทธิศักดิ์ ติคำ, หนึ่งฤทัย ศรีใจป้อ, อัญญาเรศ ขมิ้นเครือวารสารสันติศึกษาปริทรรศน์ มจร, 10(7); 2920-2935.Tier 1SGD3 - Good Health and Well-being
10การทบทวนวรรณกรรมเทคนิคและวิธีการประเมินทางด้านจิตวิทยาปัจจัยมนุษย์ทศพล บุตรมี, อาทิตยา จิตจำนงค์วารสารการยศาสตร์ไทย, 5(2); 89 – 103.Tier 1SGD3 - Good Health and Well-being
11การจำแนกความผิดพลาดของมนุษย์ด้วยเทคนิค SHERPA: Systematic Human Error Reduction and Prediction Approachทศพล บุตรมี, อาทิตยา จิตจำนงค์วารสารความปลอดภัยและสุขภาพ, 15(2); 9 – 22.Tier 1SGD3 - Good Health and Well-being
12การรักษาโรคหลอดเลือดสมองตามแนวทางการแพทย์แผนไทยสิทธิศักดิ์ ติคำ, อาจินต์ สงทับวารสารวิชาการเทคโนโลยีภาคใต้, 15(2); 123-131.Tier 1SGD3 - Good Health and Well-being
13การสำรวจพฤติกรรมการบริโภคผลิตภัณฑ์ยาสูบ 4 ภูมิภาคของประเทศไทยในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด 19 ระลอกที่ 3วศิน พิพัฒนฉัตร, วิชช์ เกษมทรัพย์, บัวพันธ์ พรหมพักพิง, จักรพันธ์ เพ็ชรภูมิ, รัศมี สังข์ทองวารสารวิจัยทางวิทยาศาสตร์สุขภาพ, 16(1); 13 – 25..Tier 1SGD3 - Good Health and Well-being
14บุหรี่มือสอง: ผลกระทบต่อสุขภาพและมาตรการควบคุมบุญเลี้ยง สุพิมพ์, นายภาสิต ศิริเทศ, สิทธิศักดิ์ ติคำวารสารกฎหมายและนโยบายสาธารณสุข, 8(1); 95 - 112.Tier 2SGD3 - Good Health and Well-being
15การตกค้างของสารเคมีกำจัดศัตรูพืชในผักไฮโดรโปนิกส์ที่จัดจำหน่ายในอำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลกนฤมล จารีรัตน์, กนกทิพย์ จักษุ
วารสารสาธารณสุขศาสตร์
มหาวิทยาลัยนเรศวร, 4(1); 48 - 60.
Tier 1SGD3 - Good Health and Well-being
16การมีส่วนร่วมของชุมชนในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการใช้สารเคมีกำจัดศัตรูพืชของเกษตรกร: การพัฒนาการนำ ไปปฏิบัติ และการประเมินผลบุญเลี้ยง สุพิมพ์, อาจินต์ สงทับวารสารเทคโนโลยีภาคใต้, 15(1); 149 - 159.
Tier 1SGD3 - Good Health and Well-being
17ปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าของเจ้าของสัตว์เลี้ยง ต.พุทธบาท อ.ชนแดน จ.เพชรบูรณ์พุธิตา ภูมิ, เสน่ห์ แสงเงินวารสารควบคุมโรค, 48(2); 278 - 292.Tier 1SGD3 - Good Health and Well-being
18ต้นแบบการขับเคลื่อนกองทุนหลักประกันสุขภาพโดยการมีส่วนร่วมของประชาชนในระดับท้องถิ่นจักรกฤษณ์ เวทย์จรัส, เสน่ห์ แสงเงินวารสารกฎหมายและนโยบายสาธารณสุข, 8(1); 188 - 197.Tier 2SGD3 - Good Health and Well-being
19ปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการเคลื่อนไหวออกแรงของวัยรุ่นในจังหวัดแพร่ชนกนันท์ ฝากมิตร, รุ่ง วงศ์วัฒน์
วารสารการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม, 45(1); 39 - 52.Tier 2SGD3 - Good Health and Well-being
20ประสิทธิผลของลูกประคบไฟฟ้าควบคุมด้วยระบบดิจิตอลร่วมกับยาจากสมุนไพร ในการบำบัดกลุ่มอาการปวดกล้ามเนื้อหลังส่วนบนในโรงพยาบาล สมเด็จพระยุพราชนครไทย จังหวัด พิษณุโลก
พิมพกานต์ บุญไทย, วธู พรหมพิทยารัตน์, ปัทมา สุพรรณกุลวารสารวิชาการศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ (FAS-Journal), 9(1); 40 - 51.Tier 2SGD3 - Good Health and Well-being
21ผลของโปรแกรมความรอบรู้ด้านสุขภาพต่อพฤติกรรมการบริโภคอาหารที่เสี่ยงกับการเกิดโรคฟันผุในนักเรียนประถมศึกษาปีที่ 6 ของโรงเรียนในเขตรับผิดชอบตำบลแม่เล่ย์ อำเภอแม่วงก์ จังหวัดนครสวรรค์อัจฉริยา มาลัยมาตย์, วุฒิชัย จริยาวารสารคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร, 5(1); 56 - 68.Tier 1SGD3 - Good Health and Well-being
22ผลของโปรแกรมส่งเสริมสุขภาพโดยประยุกต์ใช้ทฤษฎีแบบแผนความเชื่อด้านสุขภาพต่อพฤติกรรมการคัดแยกขยะติดเชื้อในครัวเรือนของผู้ที่ดูแลผู้ป่วยติดเตียง ภายในตำบลบึงกอก อำเภอบางระกำ จังหวัดพิษณุโลกธีร์ดนัย ชาวป่า, สรัญญา ถี่ป้อมวารสารควบคุมโรค, 48(4); 912 – 921.Tier 1SGD3 - Good Health and Well-being
23ผลของโปรแกรมสร้างเสริมแรงจูงใจร่วมกับแรงสนับสนุนทางสังคมต่อพฤติกรรมการป้องกันโรคปริทันต์ของผู้ป่วยเบาหวานในเขตอำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลกณัฐดนัย วรศรีหิรัญ, วุฒิชัย จริยาวารสารวิชาการสาธารณสุข, 31(5); 883-895.Tier 1SGD3 - Good Health and Well-being
24Factors influencing parents’ behaviours to promote early childhood development of 1–3-year-old children with delayed language development in ThailandWanrichada Kittitongsophon, Artittaya Wangwonsin, Wutthichai JariyaJournal of Public Health and Development, 21(1); 150-160.Tier 1SGD3 - Good Health and Well-being
25ปัจจัยที่มีผลต่อการดูแลสุขภาพผู้ที่มีภาวะพึ่งพิงด้านสุขภาพของผู้ดูแล อำเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัยพีรภัทร์ วัฒนวนาพงษ์, ศิวิไลซ์ วนรัตน์วิจิตรวารสารวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี อุตรดิตถ์, 14(1); 123 – 137.Tier 1SGD3 - Good Health and Well-being
26ประสิทธิผลของโปรแกรมเสริมสร้างสมรรถนะแห่งตนต่อพฤติกรรมการป้องกันโรคหลอดเลือดสมองในผู้สูงอายุโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง อำเภอคลองขลุง จังหวัดกำแพงเพชรพิชชานันท์ สงวนสุข, ศันสนีย์ เมฆรุ่งเรืองวงศ์วารสารเครือข่ายวิทยาลัยพยาบาลและวิทยาลัยการสาธารณสุขภาคใต้, 9(2); 112 – 135.Tier 1SGD3 - Good Health and Well-being
27ผลของโปรแกรมสร้างเสริมการรับรู้สมรรถนะแห่งตนต่อการรับรู้สมรรถนะตนเอง ความคาดหวังในผลลัพธ์ และพฤติกรรมการส่งเสริมพัฒนาการเด็กวัยก่อนเรียนของผู้ดูแลที่มีพฤติกรรมการส่งเสริมพัฒนาการเด็กขาดประสิทธิภาพ อำเภอเมืองสุโขทัย จังหวัดสุโขทัยสมหญิง สังข์ขาว, ศันสนีย์ เมฆรุ่งเรืองวงศ์วารสารแพทย์นาวี, 49(1); 95-117.Tier 1SGD3 - Good Health and Well-being
28ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการป้องกันการหกล้มของผู้สูงอายุ
อำเภอทัพทัน จังหวัดอุทัยธานี
ณัฐชยา พวงทอง, อรวรรณ กีรติสิโรจน์วารสารวิจัยสุขภาพและการพยาบาล, 18(1); 73 - 85.Tier 1SGD3 - Good Health and Well-being
29ปัจจัยทำนายพฤติกรรมการป้องกันตนเองจากการใช้สารเคมีกำจัดศัตรูพืช ของเกษตรกรผู้ปลูกแตงโม อำเภอวังทรายพูน จังหวัดพิจิตรกัลยา เทียมศร, ศันสนีย์ เมฆรุ่งเรืองวงศ์วารสารวิจัยการพยาบาลและวิทยาศาสตร์สุขภาพ, 14(2); 190 – 206.Tier 1SGD3 - Good Health and Well-being
30ปัจจัยที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการป้องกันสิ่งคุกคามทางสุขภาพจากการทำงานของพนักงานเก็บขยะในจังหวัดสุโขทัยปางชล ธรรมโชติ, ฤดีรัตน์ มหาบุญปีติวารสารวิทยาศาสตร์สุขภาพแห่งประเทศไทย, 5(3); 28-37.Tier 1SGD3 - Good Health and Well-being
31ปัจจัยที่มีผลต่อการปฏิบัติตามแนวทางการควบคุมวัณโรค ของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน จังหวัดพิษณุโลกภูษิต ขันกสิกรรม, จักรพันธ์ เพ็ชรภูมิวารสารควบคุมโรค, 48(3); 525-538.Tier 1SGD3 - Good Health and Well-being
32ปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการลดปริมาณขยะมูลฝอยครัวเรือน ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลที่ไม่มีการบริหารจัดการขยะมูลฝอย อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลกศราวุฒิ ทับผดุง, จักรพันธ์ เพ็ชรภูมิวารสารเครือข่ายวิทยาลัยพยาบาลและการสาธารณสุขภาคใต้, 9(3); 86 - 97.Tier 1SGD3 - Good Health and Well-being
No.TitleAuthorsJournalIndexed In TCISDG-Related Publication
1ผลของการเรียนรู้ด้วยสื่อบทเรียนออนไลน์ต่อการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมป้องกันการมีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควรในนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2ปราโมทย์ วงศ์สวัสดิ์, อนัญญา คูอาริยะกุล,
ปัญญ์กรินทร์ หอยรัตน์
วารสารวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี อุตรดิตถ์, 13(1); 1 – 13.Tier 1SGD3 - Good Health and Well-being
2ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการป้องกันโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายในโรงเรียนแห่งหนึ่งอาทิตยา วังวนสินธุ์, จิระวดี กันทะมัง, น้ำฝน ยมจันทร์, ศักดิ์สิน สิมสินธุ์, สุพาณี บุญโยมวารสารคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร, 3(1); 1 – 12.Tier 1SGD3 - Good Health and Well-being
3การศึกษาภูมิปัญญาของหมอพื้นบ้านในตำบลคลองน้ำไหลอำเภอคลองลาน จังหวัดกำแพงเพชรสายจิต สุขหนูวารสารเครือข่ายวิทยาลัยพยาบาลและการสาธารณสุขภาคใต้, 8(3); 213 – 228.Tier 1SGD3 - Good Health and Well-being
4ความรู้ ทัศนคติ พฤติกรรม ระดับการทำงานของโคลีนเอสเทอเรส และกรด 3-ฟีนอกซีเบนโซอิกของผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้างฉีดสารเคมีกำจัดศัตรูพืช รวมถึงผู้บริโภค จ.พิษณุโลกดร.สรัญญา ถี่ป้อมวารสารความปลอดภัยและสุขภาพ, 14(2); 29 - 47.Tier 1SGD3 - Good Health and Well-being
5ความรอบรู้ด้านอาหารและโภชนาการ: นิยาม และการประยุกต์ใช้วราภรณ์ ยังเอี่ยมวารสารสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร, 3(3); 1 - 15.Tier 1SGD3 - Good Health and Well-being
6ความชุกและปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับอาการผิดปกติทางระบบกล้ามเนื้อและ กระดูกโครงร่างของครูในสังกัดเทศบาล เมืองสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัยศรวิษฐ์ เงินเชื้อ, จิราเมธ เหล็กสุวรรณ, ยุวดี ทองมีวารสารสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร, 3(3); 29 - 39.Tier 1SGD3 - Good Health and Well-being
7การตกค้างของยาปฏิชีวนะในเนื้อสุกรและเนื้อโคสดที่จำหน่ายในบริเวณตลาดสด อ.เมือง จ.พิษณุโลกสถิตคุณ ไมตรีจิต, สิทธิณี ปฐมกำธร, ส่งศักดิ์ ศรีสง่า, พันธ์ทิพย์ หินหุ้มเพ็ชรวารสารสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร, 3(3); 17 - 28.Tier 1SGD3 - Good Health and Well-being
8การเรียนรู้โดยใช้การวิจัยเป็นฐาน: การนำไปใช้ในระดับอุดมศึกษาสำหรับการศึกษาทางด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพนิทรา กิจธีระวุฒิวงษ์, กีรติ กิจธีระวุฒิวงษ์วารสารวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี อุตรดิตถ์, 13(2); 287 - 302.Tier 1SGD3 - Good Health and Well-being
9ปัจจัยทำนายพฤติกรรมการบริโภคอาหารของผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูงในตำบลสะเมิงใต้ อำเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม่.สุพาณี บุญโยม, อาทิตยา วังวนสินธุ์,
ยศพนธสุพาณี บุญโยม
วารสารสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร, 3(2); 49-60.Tier 1SGD3 - Good Health and Well-being
10The Effect of Degradation on Biological Activity and Chemical Content of Lom-Am-Ma-Preuk ExtractKrit Piwngam, Puritat Kanokkangsadal, Nantika Prommee, Kanmanee Sukkasem, Kalyarat Pumlek, Sunita Makchuchit, Neal M. Davies, Arunporn Itharat *Asian Medical Journal and Alternative Medicine, 21(3); 239 - 247.Tier 2SGD3 - Good Health and Well-being
11ประสิทธิผลของโปรแกรมการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการบริโภคอาหารและกิจกรรมทางกาย โดยใช้ทฤษฎีพฤติกรรมตามแผนเป็นฐาน ในนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นพงศกร หัวนา, พิษณุรักษ์ กันทวี, ธนูศิลป์ สลีอ่อน, ภัทรพล มากมีเชียงรายเวชสาร, 13(3); 90-115.
Tier 2SGD3 - Good Health and Well-being
12การศึกษาองค์ความรู้พื้นบ้านในการรักษาโรคต้อกระจก โดยการบ่งต้อด้วยหนามหวายขม กรณีศึกษาหมอชเอม ขุมเพชรสายจิต สุขหนู, สิทธิศักดิ์ ติคำ, เบญญารัตน์ รอทอ, สุภาวดี สานะ , ภัทราพร บุญมีวารสารหมอยาไทยวิจัย, 7(1) ; 29 - 52.Tier 2SGD3 - Good Health and Well-being
13An exploratory of prevalence and associated factors of cardiovascular risk among elderly with hypertension in Chiang Rai province.ภัทรพล มากมี, พิษณุรักษ์ กันทวี, พยงค์ เทพอักษาInternational Journal of Public Health and Health Sciences, 3(2); 1-12.Tier 2SGD3 - Good Health and Well-being
14ปัจจัยทำนายพฤติกรรมการส่งเสริมสุขภาพของผู้สูงอายุกลุ่มติดบ้าน จ.พิษณุโลกธิติรัตน์ ราศิริ, อาจินต์ สงทับ
วารสารเครือข่ายวิทยาลัยพยาบาลและการสาธารณสุข
ภาคใต้, 8(1); 127 - 139.
Tier 1SGD3 - Good Health and Well-being
15ปัจจัยที่มีผลต่อการอภิบาลผ่านความร่วมมือในการสร้างเสริมสุขภาพผู้สูงอายุเขตเมืองของกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่น เขต 12 สงขลาสัญญา ยือราน, อาจินต์ สงทับ
วารสารเครือข่ายวิทยาลัยพยาบาลและการสาธารณสุข
ภาคใต้, 7(3); 207 - 220.
Tier 1SGD3 - Good Health and Well-being
16ปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการสร้างเสริมสุขภาพผู้ป่วยเบาหวานในจังหวัดแพร่ชาตรี แมตสี่, ศิวิไลซ์ วนรัตน์วิจิตร
วารสารวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี อุตรดิตถ์, 13(1); 238-250.Tier 1SGD3 - Good Health and Well-being
17ผลของโปรแกรมการประยุกต์หลักแนวคิดสมรรถนะทางอารมณ์ เพื่อเสริมสร้างความฉลาดทางอารมณ์ ในนักเรียนชั้นประถมศึกษาชนาธิป กุลจิรากูล, ศันสนีย์ เมฆรุ่งเรืองวงศ์
Thai Journal of Public Health, 51(2), 101-109.Tier 1SGD3 - Good Health and Well-being
18อุบัติเหตุพลัดตกหกล้มในผู้สูงอายุ : ผู้สูงอายุไทยความมั่นใจที่อันตรายประเสริฐ ศรีนวล, ธนัช กนกเทศ
วารสารพยาบาลทหารบก, 22(2); 65 - 70.Tier 1SGD3 - Good Health and Well-being
19ผลของโปรแกรมสร้างแรงจูงใจต่อความรู้เรื่อง 5R และพฤติกรรมในการลดขยะมูลฝอยครัวเรือนของประชาชนต.บางขลัง อ.สวรรคโลก จ.สุโขทัยฉัตรนภา สนองบุญ, สรัญญา ถี่ป้อม
วารสารความปลอดภัยและสุขภาพ, 14(2); 61 - 73.
Tier 1SGD3 - Good Health and Well-being
20พฤติกรรมป้องกันภาวะแทรกซ้อนจากโรคหลอดเลือดหัวใจในผู้สูงอายุมธุรพจน์ ปริมะโนฌ, อาจินต์ สงทับพุทธชินราชเวชสาร, 38(1); 107 - 116.Tier 1SGD3 - Good Health and Well-being
21ปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการดูแลตนเองเพื่อชะลอไตเสื่อมของผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ 2 ตำบลปลักแรด อำเภอบางระกำ จังหวัดพิษณุโลกศรสวรรค์ สุวรรณภักดี, อาทิตยา วังวนสินธุ์วารสารควบคุมโรค, 47(เพิ่มเติม); 655-663.Tier 1SGD3 - Good Health and Well-being
22ภาวะไตเสื่อมกับความท้าทายในการส่งเสริมสุขภาพ.กริช เรืองไชย, อาทิตยา วังวนสินธุ์วารสารความปลอดภัยและสุขภาพ, 14(2); 1-14.Tier 1SGD3 - Good Health and Well-being
23ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการมารับบริการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกของสตรีกลุ่มเสี่ยง ตำบลนครชุม อำเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก.มะลิ จารึก, อาทิตยา วังวนสินธุ์วารสารวิชาการวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี อุตรดิตถ์, 13(1); 100-113.Tier 1SGD3 - Good Health and Well-being
24ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการจัดการขยะติดเชื้อของแม่บ้านในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลในอำเภอหนองไผ่ จังหวัดเพชรบูรณ์ณัฏฐธิดา แสนวอ, สรัญญา ถี่ป้อม
วารสารควบคุมโรค, 47(1); 86 - 99.
Tier 1SGD3 - Good Health and Well-being
25ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการจัดการของเสียอันตรายในครัวเรือนของประชาชน อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลกสุกัลยา ทองเสริม, สรัญญา ถี่ป้อม
วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย ฉบับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, 15(1); 99 - 113.Tier 2SGD3 - Good Health and Well-being
26พฤติกรรมและปัจจัยทำนายพฤติกรรมการหลีกเลี่ยงควันบุหรี่มือสองในบ้านของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นอำเภอเมือง จังหวัดชัยนาทบุญชณัฏฐา พงษ์ปรีชา, จุฑารัตน์ รักประสิทธิ์วารสารควบคุมโรค, 47(2); 257 - 266.Tier 1SGD3 - Good Health and Well-being
27การปนเปื้อนเชื้อราในอากาศของบ่อฝังกลบขยะมูลฝอย อำเภอบางระกำ จังหวัดพิษณุโลกปรเมษฐ์ บัวศรีแก้ว, บุษกร ชมเมือง, สุดาวดี ยะสะกะ, อุรัตน์ พิมลศรี
วารสารคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร, 3(1); 13-20.Tier 1SGD3 - Good Health and Well-being
28ปัจจัยที่ส่งผลต่อความเครียดในการทำงานกรรมกรก่อสร้างของแรงงานพม่าในอำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่อิศราภรณ์ สว่างวัล, วุฒิชัย จริยาวารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, 29(4); 675 - 687.Tier 2SGD3 - Good Health and Well-being
29ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการป้องกันโรคความดันโลหิตสูงในผู้ที่มีความเสี่ยงในอำเภอคลองขลุง จังหวัดกำแพงเพชรตวงพร พิกุลทอง, ภัทรพล มากมีวารสารสุขศึกษา, 44(2); 31 - 46.Tier 2SGD3 - Good Health and Well-being
30ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการป้องกันโรคหลอดเลือดสมองในผู้สูงอายุกลุ่มเสี่ยง เขตเทศบาลเมืองอรัญญิก อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลกดวงธิดา โสดาพรม, ศิวิไลซ์ วนรัตน์วิจิตรวารสารวิทยาลัยพยาบาลพระปกเกล้า จันทบุรี, 32(2); 98–111.Tier 1SGD3 - Good Health and Well-being
31ปัจจัยที่มีผลต่อการปฏิบัติตามตามบทบาทการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกของอาสาสมัครสาธารณสุข ในพื้นที่ระบาดซ้ำซาก อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์วิภาวดี วุฒิเดช, พัฒนาวดี พัฒนถาบุตร, ณรงค์ศักดิ์ หนูสอน
วารสารควบคุมโรค, 47(3); 418 - 428Tier 1SGD3 - Good Health and Well-being
32ปัจจัยที่มีผลต่อการปฏิบัติตามแผนการรักษาของผู้ป่วยวัณโรคปอดรายใหม่ที่ขึ้นทะเบียนในโรงพยาบาลชุมชน จังหวัดพิษณุโลกทัศนะ ศรีสราษฎร์, จักรพันธ์ เพ็ชรภูมิวารสารควบคุมโรค, 47(เพิ่มเติม); 746-758.Tier 1SGD3 - Good Health and Well-being
33ผลของโปรแกรมสร้างเสริมความตั้งใจไม่ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ โดยประยุกต์ใช้ทฤษฎีพฤติกรรมตามแผนในนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 4 อำเภอกงไกรลาศ จังหวัดสุโขทัยอนันต์ มิตคำ, จักรพันธ์ เพ็ชรภูมิวารสารควบคุมโรค, 47(2); 267-277.Tier 1SGD3 - Good Health and Well-being
34การทบทวนวรรณกรรมเครื่องมือประเมินทางด้านการยศาสตร์จิตภาพทศพล บุตรมีวารสารการยศาสตร์ไทย, (4(2); 75 - 82.Tier 1SGD3 - Good Health and Well-being
35ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการป้องกันโรคความดันโลหิตสูงในผู้ที่มีความเสี่ยงในอำเภอคลองขลุง จังหวัดกำแพงเพชรตวงพร พิกุลทอง, ภัทรพล มากมีวารสารสุขศึกษา, 44(2); 31 - 46.Tier 2SGD3 - Good Health and Well-being
No.TitleAuthorsJournalIndexed In TCISDG-Related Publication
1แนวทางการจัดการระบบสุขภาพระดับอำเภอ เพื่อการแก้ไขปัญหาการพยายามฆ่าตัวตายและการฆ่าตัวตายสำเร็จ อำเภอพรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลกพุฒิรักษ์ รักษ์ย่อง, พนิตตา เส็งทอง, ธนัช กนกเทศวารสารคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร, 2(1); 66 – 80.Tier 1SGD3 - Good Health and Well-being
2Molecular analysis of selected Strychnos species from ThailandKanittha Nakkliang, Anusara Sihanat, Kanchana – RungsihirunratSNRU Journal of Science and Technology, 12(3); 190 – 197.Tier 1SGD3 - Good Health and Well-being
3การจัดการระบบสุขภาพชุมชนชายแดนไทย-ลาว กรณีศึกษา บริการชุมชนที่มีจุดผ่อนปรน อ.เวียงแก่น จ.เชียงรายพิษณุรักษ์ กันทวี, ภัทรพล มากมี, ทศพล เมืองอิน, กนกวรรณ สุวรรณรงค์วารสารควบคุมโรค, 46(4); 579 – 594.Tier 1SGD3 - Good Health and Well-being
4การตรวจประเมินปริมาณสารเคมีกำจัดศัตรูพืชกลุ่มคาร์บาเมตที่ตกค้างในเมลอนผศ.ดร.พันธ์ทิพย์ หินหุ้มเพ็ชร, วันดี วัฒนชัยยิ่งเจริญวารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, 28(1); 62-72.Tier 2SGD3 - Good Health and Well-being
5สถานการณ์สูบบุหรี่และปัจจัยที่มีผลต่อการสูบบุหรี่ของพระสงฆ์ในเขตภาคกลางนฤญา ยางธิสาร, เรวัตต์ จูสิงห์, ยุทธศักดิ์ รูปเหมาะดี, จักรพันธ์ เพ็ชรภูมิวารสารคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยา
ลัยนเรศวร, 2(1); 28-40.
Tier 1SGD3 - Good Health and Well-being
6ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการป้องกันอันตรายของคนงานเก็บขยะในเขตเทศบาลนครพิษณุโลก จ.พิษณุโลกทัศน์พงษ์ ตันติปัญจพร, พัฒนพงษ์ ปั้นแหน่งเพ็ชร, นพรัตน์ ศรีเครือแก้ววารสารคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร, 2(3); 1 - 13.
Tier 1SGD3 - Good Health and Well-being
7ประสิทธิผลของโปรแกรมปรับเปลี่ยนพฤติกรรมป้องกันการมีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควรนพรัตน์ สโมสร, ปราโมทย์ วงศ์สวัสดิ์วารสารวิทยาลัยพยาบาลพระปกเกล้า จันทบุรี, 31(1); 22-32.
Tier 1SGD3 - Good Health and Well-being
8ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการลดน้ำหนักของนิสิตหญิง มหาวิทยาลัยนเรศวร จังหวัดพิษณุโลกรดาธันย์ ทองเดช, พัฒนาวดี พัฒนถาบุตรวารสารคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยา
ลัยนเรศวร, 2(1); 52-65.
Tier 1SGD3 - Good Health and Well-being
9ปัจจัยที่ส่งผลต่อความร่วมมือในการใช้ยาของผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ 2 ที่มารับบริการโงพยาบาลบางกระทุ่มจังหวัดพิษณุโลกศิณาพรรณ หอมรส, อรวรรณ กีรติสิโรจน์วารสารความปลอดภัยและสุขภาพ, 13(1); 82 - 92.Tier 1SGD3 - Good Health and Well-being
10ปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการคัดแยกขยะมูลฝอยครัวเรือนของผู้อยู่อาศัยในตำบลหนองกะท้าวอำเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลกนฤญา ยางธิสาร, พันธ์ทิพย์ หินหุ้มเพ็ชร, ปราโมทย์ วงศ์สวัสดิ์
วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, 28(1); 155 - 167.
Tier 1SGD3 - Good Health and Well-being
11การเสริมสร้างความรอบรู้ด้านสุขภาพในผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ 2ศิราวัลย์ เหรา, นิทรา กิจธีระวุฒิวงษ์
วารสารวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี อุตรดิตถ์, 12(2); 39 - 51.Tier 1SGD3 - Good Health and Well-being
12การเตรียมความพร้อมสู่การเป็นผู้สูงอายุคุณภาพในประชากรก่อนวัย
ผู้สูงอายุ
มุจลินท์ แปงศิริ, ศิวิไลซ์ วนรัตน์วิจิตรวารสารวิทยาลัยพยาบาลพระปกเกล้า จันทบุรี, 31(2); 213 - 223.Tier 1SGD3 - Good Health and Well-being
13ผลของโปรแกรมการจัดการตนเองต่อพฤติกรรมสุขภาพและระดับความดันโลหิตสูงของกลุ่มเสี่ยงโรคความดันโลหิตสูงโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลปากห้วยอ้อย จังหวัดแพร่ภัคยานี ทะนันชัย, อาทิตยา วังวนสินธุ์วารสารพยาบาลบรมราชชนนี อุตรดิตถ์,
12(2); 83-99.
Tier 1SGD3 - Good Health and Well-being
14ปัจจัยที่ส่งผลต่อพฤติกรรมสุขภาพของพระภิกษุสงฆ์ในเขตอำเภอตาคลี จ.นครสวรรค์พีระพล หมี่เอี่ยม, ธนัช กนกเทศวารสารวิทยาลัยสงฆ์นครลำปาง, 3(3); 1 - 12.Tier 2SGD3 - Good Health and Well-being
15ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับพฤฒพลังของผู้สูงอายุในอำเภอโกรกพระจ.นครสวรรค์รัตนากาญจน์ เจริญศรีรุ่งเรือง, ธนัช กนกเทศสักทอง : วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (สทมส.), 7(2); 121 - 132.Tier 2SGD3 - Good Health and Well-being
16การส่งเสริมพัฒนาการในเด็กที่มีพัฒนาการล่าช้าด้านภาษาอย่างไรให้ประสบผลสำเร็จวรรณริชฎา กิตติธงโสภณ, อาทิตยา วังวนสินธุ์, ศันสนีย์ เมฆรุ่งเรืองวงศ์วารสารสุโขทัยธรรมาธิราช, 33(2); 6 - 18.Tier 2SGD3 - Good Health and Well-being
17เทคโนโลยีการออกแบบจำลองเสมือนจริงสำหรับการประเมินด้านการยศาสตร์ฤทธิ์ติกร สมปาน, อรวรรณ กีรติสิโรจน์, ฤดีรัตน์ มหาบุญปีติวารสารวิชาการมหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย ฉบับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, (4)3; 12 - 17.
Tier 1SGD3 - Good Health and Well-being
18ผลของโปรแกรมการดูแลเท้าร่วมกับสมุนไพรต่อพฤติกรรมการดูแลเท้าและอาการชาเท้าของผู้ป่วยเบาหวานเขตโรงพยาบาลทรายทองวัฒนา จ.กำแพงเพชรทวิชาพร หุ่นนอนไพร, วธู พรหมพิทยารัตน์, ธนัช กนกเทศวารสารวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี อุตรดิตถ์, 12(2); 162 - 175.Tier 1SGD3 - Good Health and Well-being
19ปัจจัยทำนายการสูงวัยอย่างมีพลังของผู้สูงอายุ อ.เมือง จ.ชัยนาทนงลักษณ์ บุญเยีย, นิทรา กิจธีระวุฒิวงษ์วารสารพยาบาลทหารบก, 21(1); 224 - 234.Tier 2SGD3 - Good Health and Well-being
20ปัจจัยที่มีผลต่อการอภิบาลผ่านความร่วมมือในการสร้างเสริมสุขภาพผู้สูงอายุเขตเมือง ของกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่น เขต 12 สงขลาสัญญา ยือราน, อาจินต์ สงทับวารสารเครือข่ายวิทยาลัยพยาบาลและการสาธารณสุขภาคใต้, 7(3); 207-222.Tier 1SGD3 - Good Health and Well-being
21บทบาทของเพื่อนในการช่วยเพื่อนวัยรุ่นที่มีภาวะซึมเศร้า
รวิพรรดิ พูลลาภ, อาจินต์ สงทับพุทธชินราชเวชสาร, 37(3); 368 - 377.Tier 1SGD3 - Good Health and Well-being
22ปัจจัยที่มีอิิทธิพลต่อการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลในจังหวัดนครสวรรค์ประจวบ พวงสมบัติ, จักรพันธ์ เพ็ชรภูมิวารสารวิจัยและพัฒนาระบบสุขภาพ, 13(2); 539-547.Tier 1SGD3 - Good Health and Well-being
23ผลของการประยุกต์ใช้แบบจำลองการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมต่อการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมต่อการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการสูบบุหรี่ของนักเรียนชายชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายในโรงเรียนแห่งหนึ่ง อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย.ธารทิพย์ นนทะโคตร
จักรพันธ์ เพ็ชรภูมิ.
วารสารมหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย ฉบับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, 14(2); 117-130.Tier 1SGD3 - Good Health and Well-being
No.TitleAuthorsJournalIndexed In TCISDG-Related Publication
1ผลของโปรแกรมการเรียนรู้เพื่อสร้างทักษะของผู้ปกครองในการสื่อสารเรื่องเพศศึกษากับบุตรหลานวัยรุ่นเพื่อป้องกันการมีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควรและการตั้งครรภ์ไม่พร้อมผศ.ดร.ปราโมทย์ วงศ์สวัสดิ์, ปิ่นหทัย ศุภเมธาพร, ปัญญ์กรินทร์ หอยรัตน์วารสารวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีกรุงเทพ, 35(1); 86 – 98.Tier 1SGD3 - Good Health and Well-being
2ผลของภาระงานคอมพิวเตอร์ต่ออาการผิดปกติของรยางค์ส่วนบน คอและหลัง จากการทำงานในกลุ่มพนักงานสำนักงานทัศน์พงษ์ ตันติปัญจพร, เยาวลักษณ์ อยู่นิ่ม, อรวรรณ กีรติสิโรจน์, ยุวดี ทองมีวารสารศรินครินทร์เวชสาร, 34(1); 60 - 67.Tier 1SGD3 - Good Health and Well-being
3การพัฒนาสมรรถภาพทางกายเพื่อช่วยในการทรงตัวและป้องกันการหกล้มในผู้สูงอายุอาพัทธ์ เตียวตระกูล, อาทิตยา วังวนสินธุ์วารสารวิชาการ สถาบันการพลศึกษา, 11(1); 74 – 92.Tier 1SGD3 - Good Health and Well-being
4ความร้อน : ผลกระทบต่อสุขภาพ การตรวจวัด ค่ามาตรฐานและการปรับตัวให้ทนกับสภาพความร้อนอ.ทัศน์พงษ์ ตันติปัญจพรวารสารความปลอดภัยและสุขภาพ, 3(12); 1 - 16.Tier 1SGD3 - Good Health and Well-being
5การเข้าถึงบุหรี่และปัจจัยที่มีผลต่อการสูบบุหรี่ของเยาวชนในสถาบันการศึกษา ในเขตเทศบาลเมืองจังหวัดอุตรดิตถ์ผศ.ดร.จักรพันธ์ เพ็ชรภูมิ, บุญชณัฎฐา พงษ์ปรีชา, กันยารัตน์ ธวัชชัยเจริญยิ่ง, นฤญา ยางธิสารวารสารสาธารณสุขและการพัฒนา, 49(3); 363 – 376.Tier 1SGD3 - Good Health and Well-being
6ผลของโปรแกรมลดการได้รับควันบุหรี่มือสองในครัวเรือน ตำบลบ้านติ้ว อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ฝ้ายคำ เสาะหา, กัมปนาท รูปขาว, วิษณุกรณ์ กวยลี, จักรพันธ์ เพ็ชรภูมิ, นฤญา ยางธิสารวารสารสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร, 1(1); 39 - 52.Tier 1SGD3 - Good Health and Well-being
7การประเมินความเสี่ยงต่อสุขภาพจากการสัมผัสฝุ่นละอองขนาดเล็กทางการหายใจของพนักงานในโรงงานสีข้าวแห่งหนึ่งในจังหวัดกำแพงเพชรทัศน์พงษ์ ตันติปัญจพร, ณัฐกานต์ ศรีสกุลเดียว, เบญจมาศ สุคันโทศรีนครินทร์เวชสาร, 34(5); 482 – 489.Tier 1SGD3 - Good Health and Well-being
8ปัจจัยที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการใช้ยาของผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูง ต.หนองพยอม อ.ตะพานหิน จ.พิจิตรอัญชลี กามินี, ธนัช กนกเทศวารสารสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร, 1(2); 31 – 44.Tier 1SGD3 - Good Health and Well-being
9การประเมินและจัดการความเสี่ยงทางสุขภาพจากการบริโภคสัตว์น้ำในกว๊านพะเยาของประชาชนที่อาศัยอยู่รอบกว๊านพะเยา จังหวัดพะเยาสมคิด จูหว้า, รุ่ง วงศ์วัฒน์, อนุกูล มะโนทนวารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี, 7(1); 1-16.Tier 2SGD3 - Good Health and Well-being
10แนวทางการพัฒนาศักยภาพด้านวิจัยเพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนนโยบายควบคุมยาสูบของสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 1 – 3จักรพันธ์ เพ็ชรภูมิ, มนตรี เกษมสุข, ไพรัตน์ อ้นอินทร์, เกรียงกมล เหมือนกรุด, กันยารัตน์ ธวัชชัยเจริญยิ่งวารสารสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 7 ขอนแก่น, 26(2); 60 – 70.Tier 2SGD3 - Good Health and Well-being
11การพัฒนาวิธีการคุ้มครองสุขภาพผู้ไม่สูบบุหรี่ในสถานบริการสาธารณสุขจากการได้รับควันบุหรี่มือสองอนุกูล มะโนทน, รุ่ง วงศ์วัฒน์, สมคิด จูหว้าวารสารการพยาบาลและสุขภาพ, 12(3); 106 - 117.Tier 1SGD3 - Good Health and Well-being
12ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์พฤติกรรมการดูแลตนเองของผู้สูงอายุที่ป่วยด้วยโรคความดันโลหิตสูงในอำเภอดอยหลวงจังหวัดเชียงรายภัทรพล มากมี, พิษณุรักษ์ กันทวี, วิภพ สุทธนะ, ธนูศิลป์ สลีอ่อนวารสารสุขศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล, 42(2); 86 - 98.Tier 1SGD3 - Good Health and Well-being
13ประชากรวัยแรงงาน: ภาวะซึมเศร้าและการฆ่าตัวตายคันธรส สุขกูล, ปราโมทย์ วงศ์สวัสดิ์วารสารวิทยาลัยพยาบาลพระปกเกล้า จันทบุรี, 30(2); 229 - 238.Tier 1SGD3 - Good Health and Well-being
14การดูแลเฝ้าระวังความเครียดในวัยรุ่น
สืบตระกูล ตันตลานุกุล, ปราโมทย์ วงศ์สวัสดิ์
วารสารเครือข่ายวิทยาลัยพยาบาลและการสาธารณสุขภาคใต้, 6(2); 279-285.Tier 1SGD3 - Good Health and Well-being
15ปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการใช้ยากลุ่มเบนโซ-ไดอะซีปีนในการป้องกันภาวะถอนพิษสุราของผู้ติดแอลกอฮอล์ โรงพยาบาลสวรรคโลก จ.สุโขทัยเทียนชัย สวนรุ่น, วธู พรหมพิทยารัตน์วารสารจิตเวชวิทยาสาร, 35(1); 17 - 23.Tier 1SGD3 - Good Health and Well-being
16การประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ในงานสาธารณสุข
นายพุทธจักร ช่วยราย, อาจินต์ สงทับ
วารสารเครือข่ายวิทยาลัยพยาบาลและการสาธารณสุขภาคใต้, 6(3); 229-236.Tier 1SGD3 - Good Health and Well-being
17ปัจจัยทำนายพฤติกรรมการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ของหญิงหลังคลอด อ.วชิรบารมี จ.พิจิตร
ณัฐพร ชาญธัญกรรม, พัฒนาวดี พัฒนถาบุตรวารสารวิจัยและพัฒนาระบบสุขภาพ, 12(2); 21 - 28.Tier 1SGD3 - Good Health and Well-being
18ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับความดันหัวใจห้องล่างขวาช่วงหัวใจบีบตัวของช่างทำเฟอนิเจอร์ไม้ ต.บ้านกล้วย อ.เมือง จ.สุโขทัยลักขณา ชิตพันธ์, พีรญา อึ้งอุดรภักดีวารสารวิจัยและพัฒนาระบบสุขภาพ, 12(2); 29 - 36.
Tier 1SGD3 - Good Health and Well-being
19ปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการป้องกันความเมื่อยล้าทางสายตาของผู้ปฏิบัติงานที่ใช้สายตาระยะใกล้อารยา ปานนิล, พีรญา อึ้งอุดรภักดีวารสารวิจัยและพัฒนาระบบสุขภาพ, 12(2); 37 - 44.
Tier 1SGD3 - Good Health and Well-being
20บทบาทของครอบครัวในการป้องกันภาวะน้ำหนักเกินในเด็กวัยเรียนสุปราณี จ้อยรอด, อาจินต์ สงทับวารสารเครือข่ายพยาบาลและการสาธารณสุขภาคใต้, 6(3); 270 - 278.Tier 1SGD3 - Good Health and Well-being
21ความชุกและปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับอาการปวดไหล่ของครูโรงเรียนมัธยมศึกษา: กรณีศึกษาโรงเรียนแห่งหนึ่งใน อ.ตาคลี จ.นครสวรรค์ไพรัช พร้อมไกรนิตย์, วิโรจน์ จันทร, สรัญญา ถี่ป้อม, พัชร์สิริ ศรีเวียง, ยุวดี ทองมีธรรมศาสตร์เวชสาร, 19(1); 133 - 142.
Tier 1SGD3 - Good Health and Well-being
22ผลของโปรแกรมการมีส่วนร่วมต่อการรับรู้ความสามารถของตนเองพฤติกรรมสุขภาพและระดับความดันโลหิตในกลุ่มเสี่ยงโรคความดันโลหิตสูง อาศัยในเขตโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลสวนเมี่ยมณีวรรณ ดอนทราย, สรัญญา ถี่ป้อมวารสารวิชาการมหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเซีย ฉบับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, 13(1); 65 - 75.Tier 1SGD3 - Good Health and Well-being
23ผลกระทบจากการใช้ยาชุดแก้ปวดที่ปนเปื้อนสารสเตียรอยด์ที่ไม่เป็นไปตามข้อบ่งชี้ทางการแพทย์วราพร เขียวงาม, อาจินต์ สงทับวารสารวิชาการมหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเซีย ฉบับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, 13(1); 27 - 37.Tier 1SGD3 - Good Health and Well-being
24พฤติกรรมการดูแลสุขภาพตนเองของผู้สุงอายุ
ฐิตินันท์ นาคผู้ , อาจินต์ สงทับวารสารวิชาการมหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเซีย ฉบับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, 13(1); 48 - 54.Tier 1SGD3 - Good Health and Well-being
25สาเหตุและที่มาของผู้เสพยาบ้ารายใหม่ : กรณีศึกษานักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นจังหวัดหนึ่งในภาคกลางตอนล่างภารณี นิลกรณ์, ศิวิไลซ์ วนรัตน์วิจิตร
วารสารสาธารณสุขศาสตร์, 49(1); 130 - 140.
Tier 2SGD3 - Good Health and Well-being
26ปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมสุขภาพเพื่อชะลอไตเสื่อมของผู้ป่วยโรคไตเรื้อรังระยะที่ 3 - 4 โรงพยาบาลคลองขลุง จ.กำแพงเพชรกังสดาล หาญไพบูลย์, ชญานินท์ ประทุมสูตร
ไทยเภสัชศาสตร์และวิทยาการสุขภาพ, 14(2); 53 - 61.Tier 1SGD3 - Good Health and Well-being
27โรคอ้วนในผู้สูงอายุ : การประเมินและแนวทางป้องกัน
นันท์นภัส ธนฐากร, ธนัช กนกเทศวารสารวิชาการมหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเซีย ฉบับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, 13(1); 16 - 26.Tier 1SGD3 - Good Health and Well-being
28ปัจจัยทำนายพฤติกรรมการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ของหญิงหลังคลอด อำเภอวชิรบารมี จังหวัดพิจิตรณัฐพร ชาญธัญกรรม, พัฒนาวดี พัฒนถาบุตร, จักรพันธ์ เพ็ชรภูมิวารสารวิจัยและพัฒนาระบบสุขภาพ, 12(2); 21-28.Tier 1SGD3 - Good Health and Well-being
29ปัจจัยที่ส่งผลต่อการไม่นำสัตว์เลี้ยงไปรับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าของครัวเรือนที่เลี้ยงสุนัขหรือแมว ในเทศบาลตำบลวังทอง อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลกชลาลัย ช่างระเวียง, อรวรรณ กีรติสิโรจน์
วารสารคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร, 1(1); 1 - 11.Tier 1SGD3 - Good Health and Well-being
30ปัจจัยที่ส่งผลต่อความเครียดในการปฏิบัติงานตามบทบาทของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน ตำบลปลักแรด อำเภอบางระกำ จังหวัดพิษณุโลกคัชนียา หวานอารมณ์, ศันสนีย์ เมฆรุ่งเรืองวงศ์วารสารคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร, 1(1); 12 - 24.Tier 1SGD3 - Good Health and Well-being
31ปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการป้องกันสารเคมีกำจัดศัตรูพืชเข้าสู่ร่างกายของเกษตรกรปลูกข้าว ต.ไกรกลาง อ.กงไกรลาศ จ.สุโขทัยศิริวรรณ แก้วสุขเรือง, สรัญญา ถี่ป้อมวารสารวิชาการมหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเซีย ฉบับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, 13(2); 186 - 199.
Tier 1SGD3 - Good Health and Well-being
32ผลของโปรแกรมปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการกินยาปฏิชีวนะไม่ครบเทอมของผู้ป่วยโรคติดเชื้อระบบทางเดินหายใจสมศักดิ์ วงค์วาร, วธู พรหมพิทยารัตน์
พุทธชินราชเวชสาร, 36(2); 226 - 235.Tier 1SGD3 - Good Health and Well-being
33การสร้างเสริมสุขภาพผู้สูงอายุไทย
ชยภรณ บุญเรืองศักดิ์, สุภาภรณ์ สุดหนองบัววารสารวิชาการธรรมทรรศน์, 19(4); 199 - 208.Tier 1SGD3 - Good Health and Well-being
34ผลของโปรแกรมส่งเสริมพฤติกรรมสุขภาพเพื่อป้องกันภาวะสมองเสื่อมในผู้สูงอายุ เขตเทศบาลนครพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลกส้มป่อย แสนเตปิน, จักรพันธ์ เพ็ชรภูมิวารสารแพทย์นาวี, 46(3); 621 - 639.Tier 1SGD3 - Good Health and Well-being
35ปัจจัยทำนายพฤติกรรมการทำกิจกรรมทางกายของเด็กนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 - 6 ในเขตอำเภอหนองกุลา อำเภอบางระกำ จังหวัดพิษณุโลกภัสราภรณ์ ทองวัตร, นิทรา กิจธีระวุฒิวงษ์วารสารพยาบาลกระทรวงสาธารณสุข, 29(2); 24 - 36.Tier 1SGD3 - Good Health and Well-being
36Food security and management of nutritional program for children under five years on post volcano eruptions in IndonesiaGinting S., Kitreerawutiwong N., Mekrungrongwong S.Journal of Nursing and Health Sciences,
13(1); 11 - 22.
Tier 1SGD3 - Good Health and Well-being
37การนำกลยุทธ์การส่งเสริมสุขภาพสู่การปฏิบัติในการลดการบริโภคเครื่องดื่มที่มีรสหวานเพื่อป้องกันภาวะน้ำหนักเกินและโรคอ้วนวิลาสินี หงสนันทน์, นิทรา กิจธีระวุฒิวงษ์วารสารสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร, 1(2); 1 - 15.Tier 1SGD3 - Good Health and Well-being
38ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการบริโภคอาหารของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนน้ำดิบวิทยาคม อำเภอป่าซาง จังหวัดลำพูนสุทธิพงษ์ วงวิริยะ, วุฒิชัย จริยา, จุฑารัตน์ รักประสิทธิ์วารสารสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร, 1(2); 45 - 54.Tier 1SGD3 - Good Health and Well-being
39ผลของโปรแกรมการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการส่งเสริมพัฒนาการเด็กวัยทารกของผู้เลี้ยงเด็กโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ศูนย์อนามัยที่ 3 นครสวรรค์ลำพึง อภิรมานนท์, ศันสนีย์ เมฆรุ่งเรืองวงศ์วารสารวิจัยและพัฒนาระบบสุขภาพ, 12(3); 417 - 428.Tier 1SGD3 - Good Health and Well-being
40ผลของโปรแกรมประยุกต์ความสามารถของตนเองต่อพฤติกรรมการดูแลทางทันตะสุขภาพของผู้สูงอายุในชมรมผู้สูงอายุ อ.ลับแล จ.อุตรดิตถ์ไพสิฐ ภิโรกาศ, อรวรรณ กีรติสิโรจน์วารสารสุขศึกษา, 42(2); 110-122.
Tier 2SGD3 - Good Health and Well-being
41ปัจจัยเชิงสาเหตุพหุระดับที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการดูแลสุขภาพตนเองของผู้สูงอายุที่ป่วยเป็นโรคเบาหวานชนิดที่ 2 และไม่สามารถควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดได้ กรณีศึกษาจังหวัดพิจิตร
รุ่งโรจน์ เจศรีชัย, ธนัช กนกเทศวารสารวิชาการมหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเซีย ฉบับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, 13(2); 145 - 158.
Tier 1SGD3 - Good Health and Well-being
42ผลของโปรแกรมการจัดการตนเองในผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูง ในโรงพยาบาลส่งเสริมตำบลเพชรละคร อ.หนองไผ่ จ.เพชรบูรณ์บุญฤทธิ์ หุ่นสุวรรณ, ธนัช กนกเทศวารสารวิชาการมหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเซีย ฉบับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, 13(2); 239 - 253.
Tier 1SGD3 - Good Health and Well-being

Loading