ประวัติความเป็นมา – Timeline

ประวัติความเป็นมาคณะสาธารณสุขศาสตร์

1995
พ.ศ. 2538 / ค.ศ. 1995

มหาวิทยาลัยนเรศวร ได้เห็นชอบให้คณะแพทยศาสตร์
ภาควิชาเวชศาสตร์ชุมชน พัฒนาหลักสูตรและเปิดสอน

–  หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต (ต่อเนื่อง 2 ปี)

1997
พ.ศ. 2540 / ค.ศ. 1997

ต่อมาได้รับอนุมัติให้เปิดสอนหลักสูตรระดับปริญญาตรี ภาคปกติ 4 ปี โดยดำเนินการจัดการเรียนการสอน
ร่วมกับวิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดพิษณุโลก

ระดับปริญญาตรี

–   หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต (ต่อเนื่อง 2 ปี)

–   หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต

2002
พ.ศ. 2545 / ค.ศ. 2002

ได้เปิดสอนหลักสูตรในระดับบัณฑิตศึกษา ทั้งแผน ก และแผน ข ในจังหวัดพิษณุโลกและจังหวัดพะเยา

ระดับปริญญาตรี

–  หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต (ต่อเนื่อง 2 ปี)

–  หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต

ระดับบัณฑิตศึกษา

–  หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต

2003
พ.ศ. 2546 / ค.ศ. 2003

มติสภามหาวิทยาลัยนเรศวร ในคราวประชุมครั้งที่ 107/(3/2546) วันที่ 31 พฤษภาคม 2546 มีมติให้คณะสาธารณสุขศาสตร์ เริ่มดำเนินงานในรูปแบบคณะฯ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2546 เป็นต้นมา

ระดับปริญญาตรี

– หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต  (ต่อเนื่อง 2 ปี)

– หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต

ระดับบัณฑิตศึกษา

– หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต

 

2006
พ.ศ. 2549 / ค.ศ. 2006

คณะสาธารณสุขศาสตร์ เริ่มเปิดหลักสูตร ระดับปริญญาตรีด้านการแพทย์แผนไทยประยุกต์ และหลักสูตรระดับปริญญาเอก

ระดับปริญญาตรี

– หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต (ต่อเนื่อง 2 ปี)

– หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต

– หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาแพทย์แผนไทยประยุกต์บัณฑิต

ระดับบัณฑิตศึกษา

– หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต

– หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรดุษฏีบัณฑิต

 

2008
พ.ศ. 2551 / ค.ศ. 2008

คณะสาธารณสุขศาสตร์ มีดำเนินการปรับปรุงหลักสูตรใหม่ ระดับปริญญาตรี จำนวน 2    หลักสูตร

ระดับปริญญาตรี

– หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต (ต่อเนื่อง 2 ปี)

– หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต

– หลักสูตรการแพทย์แผนไทยประยุกต์บัณฑิต

– หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย

ระดับบัณฑิตศึกษา

– หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต

– หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการบริการสุขภาพปฐมภูมิ

– หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรดุษฏีบัณฑิต

 

2011
พ.ศ. 2553 / ค.ศ. 2010

คณะสาธารณสุขศาสตร์ ได้ย้ายสำนักงาน มาอยู่ที่ชั้น 3 อาคารเอกาทศรถ โดยได้มีดำเนินการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรอย่างต่อเนื่อง

ระดับปริญญาตรี

– หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต

– หลักสูตรการแพทย์แผนไทยประยุกต์บัณฑิต

– หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม

– หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย

ระดับบัณฑิตศึกษา

– หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต

– หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการบริการสุขภาพปฐมภูมิ

(ปิดหลักสูตรปี 2555)

– หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรดุษฏีบัณฑิต

 

2017
พ.ศ. 2559 / ค.ศ. 2016

คณะสาธารณสุขศาสตร์ ได้ย้ายสำนักงาน มาอยู่ที่อาคารคณะสาธารณสุขศาสตร์ ได้ดำเนินการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรตามเกณฑ์ สกอ. จำนวน 6 หลักสูตร และปิดหลักสูตร จำนวน 1 หลักสูตร

ระดับปริญญาตรี

– หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต

– หลักสูตรการแพทย์แผนไทยประยุกต์บัณฑิต

– หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม

– หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย

ระดับบัณฑิตศึกษา

– หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต

– หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรดุษฏีบัณฑิต

 

2019
พ.ศ. 2562 / ค.ศ. 2019

คณะฯ ได้ดำเนินการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรใหม่เพิ่มเติม ในระดับปริญญาเอก จำนวน 1 หลักสูตร ในปีการศึกษา 2562 คณะฯ ได้พัฒนาหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการและดูแลสุขภาพผู้สูงอายุ โดยขอบรรจุในแผนและรับนิสิตรุ่นแรกในปีการศึกษา 2564

ระดับปริญญาตรี

 • หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต
 • หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม
 • หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
 • หลักสูตรการแพทย์แผนไทยประยุกต์บัณฑิต

ระดับบัณฑิตศึกษา

 • หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต
 • หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรดุษฎีบัณฑิต
 • หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรดุษฎีบัณฑิต (นานาชาติ)

(ปิดหลักสูตรปี 2565)

2021
พ.ศ. 2564 / ค.ศ. 2021

คณะฯ ได้ดำเนินการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรอย่างต่อเนื่อง ในปีการศึกษา 2564 เปิดรับนิสิตรุ่นแรก ในหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการและดูแลสุขภาพผู้สูงอายุ

ระดับปริญญาตรี

 • หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต
 • หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม
 • หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
 • หลักสูตรการแพทย์แผนไทยประยุกต์บัณฑิต
 • หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการและดูแลสุขภาพผู้สูงอายุ

ระดับบัณฑิตศึกษา

 • หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต
 • หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรดุษฎีบัณฑิต

 

 

 

2022
พ.ศ. 2565 / ค.ศ. 2022

คณะฯ ดำเนินการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรอย่างต่อเนื่อง ตามนโยบายของมหาวิทยาลัยนเรศวร โดยใช้ Outcome base education (OBE) ปัจจุบันจัดการเรียนการสอน จำนวน 7 หลักสูตร
ดังนี้

ระดับปริญญาตรี

 • หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต
 • หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม
 • หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
 • หลักสูตรการแพทย์แผนไทยประยุกต์บัณฑิต
 • หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการและดูแลสุขภาพผู้สูงอายุ

ระดับบัณฑิตศึกษา

 • หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต
 • หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรดุษฎีบัณฑิต

 

Loading