คณะกรรมการบริหารงานวิชาการ

คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์
ประธานกรรมการ

รองคณบดีฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพการศึกษา
รองประธานกรรมการ

หัวหน้ากลุ่มสาขาวิชาอนามัยชุมชน

กรรมการ

หัวหน้ากลุ่มสาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม
และอาชีวอนามัย

กรรมการ

หัวหน้ากลุ่มสาขาวิชาการแพทย์แผนไทยประยุกต์
กรรมการ

ประธานหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต
กรรมการ

ประธานหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรดุษฏีบัณฑิต

กรรมการ

ประธานหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาอนามัยชุมชน

กรรมการ

ประธานหลักสูตรการแพทย์แผนไทยประยุกต์

กรรมการ

ประธานหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาการดูแลและการจัดการสุขภาพผู้สูงอายุ

กรรมการ

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพการศึกษา
กรรมการและเลขานุการ

ปทุมรัตน์ ตั้งนพรัตน์
ผู้ช่วยเลขานุการ

วรางคณา ทรวงกำเนิด
ผู้ช่วยเลขานุการ

Loading