บุคลากรสายสนับสนุน-สถานปฏิบัติการแพทย์แผนไทยประยุกต์

สถานปฏิบัติการแพทย์แผนไทยประยุกต์

พท.ป.ฆะณาพันธ์ วงศ์สถิตย์
kanaphanw@nu.ac.th
0 5596 7449

พท.ป.เกรียงไกร รุ่งเรือง
kriangkrair@nu.ac.th
0 5596 74449

พท.ป.เมธาพร นาคอินทร์
metapornr@nu.ac.th
0 5596 7449

พท.ป.ปิยรัตน์ ไวยศิลา
piyaratwai@nu.ac.th
0 5596 7449

พท.ป.ธนัฎฐา กู่จาน
thanatthakh@nu.ac.th
0 5596 7449

Loading