หน่วยวิจัย

ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาความเลิศด้านการวิจัย
(Research excellence)

SDGs
พัฒนางานวิจัยร่วมกับเครือข่ายในมหาวิทยาลัย สถาบันการศึกษา พื้นที่ทั้งในและต่างประเทศเพื่อสร้างผลงานระดับสากล
SO4
พัฒนาระบบสนับสนุนงานวิจัย
SO5
สร้างงานวิจัยตีพิมพ์ในระดับนานาชาติ

ติดต่อสอบถาม

หน่วยวิจัย
ชั้น 2 อาคารบริหาร คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
ตำบลท่าโพธิ์ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000
เบอร์โทรศัพท์ 0-5596-7331
Email : jittipornk@nu.ac.th

Loading