บุคลากรสายวิชาการ-สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม

กลุ่มสาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม และอาชีวอนามัยและความปลอดภัย

ผศ.ดร.วรวิทย์ อินทร์ชม
หัวหน้ากลุ่มสาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อมฯ
worawiti@nu.ac.th
0 5596 7414

ผศ.ดร.กานต์พิชชา เกียรติกิจโรจน์
อาจารย์
kanpitchak@nu.ac.th
0 5596 7319

ผศ.ดร.ทศพล บุตรมี
อาจารย์
totsaponb@nu.ac.th
0 5596 7343

ผศ.ดร.พันธ์ทิพย์ หินหุ้มเพ็ชร
อาจารย์
pantiph@nu.ac.th
0 5596 7347

ผศ.ดร.พีรญา อึ้งอุดรภักดี
อาจารย์
pirayaa@nu.ac.th
0 5596 7363

ผศ.ดร.สรัญญา ถี่ป้อม
อาจารย์
sarunyath@nu.ac.th
เบอร์โทร. 0 5596 7343

ดร.กนกทิพย์ จักษุ
อาจารย์
kanokthipj@nu.ac.th
0 5596 7343

ดร.จุฑารัตน์ รักประสิทธิ์
อาจารย์
jutaratr@nu.ac.th
0 5596 7343

ดร.นภาพร มีสะอาด
อาจารย์
napapornm@nu.ac.th
0 5596 7352

ดร.มนัสวี พานิชนอก
อาจารย์
manusweep@nu.ac.th
0 5596 7363

ดร.ฤดีรัตน์ มหาบุญปีติ
อาจารย์
ruedeeratm@nu.ac.th
0 5596 7343

ดร.สุดาวดี ยะสะกะ
อาจารย์
sudawadeey@nu.ac.th
0 5596 7345

อาจารย์ณัฐพงศ์ โปรยสุรินทร์
อาจารย์
natthapongp@nu.ac.th
0 5596 7348

อาจารย์ทัศน์พงษ์ ตันติปัญจพร
อาจารย์
tadpongt@nu.ac.th
0 5596 7357

อาจารย์บุษกร ชมเมือง
อาจารย์
budsakornc@nu.ac.th
0 5596 7363

อาจารย์ยุวดี ทองมี
อาจารย์
yuwadeeto@nu.ac.th
0 5596 7357

อาจารย์วิโรจน์ จันทร
อาจารย์
wirotc@nu.ac.th
0 5596 7357

Loading