หน้าแรก

ประชาสัมพันธ์

หลักสูตรที่เปิดสอน

5

ปริญญาตรี

1

ปริญญาโท

1

ปริญญาเอก

3

หลักสูตรสัมฤทธิบัตร ระดับปริญญาโท

3

หลักสูตรสัมฤทธิบัตร ระดับปริญญาเอก

จำนวนนิสิตปัจจุบัน

1433

ปริญญาตรี

118

ปริญญาโท

28

ปริญญาเอก

คณะสาธารณสุขศาสตร์ เป็นสมาชิกของ
ความร่วมมือ ระดับมหาวิทยาลัย

Loading