Global Health Entrepreneurship Towards Planetary Health

ขอเชิญชวนอาจารย์/นักวิจัย มหาวิทยาลัยนเรศวร เข้าร่วมรับฟังบรรยาย หัวข้อ “Global Health Entrepreneurship Towards Planetary Health"

โดยวิทยากร : Professor Keiko Nakamura

Department of Global Health Entrepreneurship, Tokyo Medical and Dental University, Japan

ในวันที่ 25 มกราคม 2567

เวลา 13.00 – 16.45 น. ณ ห้องประชุมภักดีนเรศวร์ ชั้น 2 อาคารบริหารคณะสาธารณสุขศาสตร์

ลงทะเบียนได้ที่ คลิก

Loading