บุคลากรสายวิชาการ-สาขาวิชาอนามัยชุมชน

กลุ่มสาขาวิชาอนามัยชุมชน

รศ.ดร.ณรงค์ศักดิ์ หนูสอน
หัวหน้ากลุ่ม
สาขาวิชาอนามัยชุมชน narongsakn@nu.ac.th
0 5596 7419

รศ.ดร.จักรพันธ์ เพ็ชรภูมิ
อาจารย์

chakgarphanp@nu.ac.th
0 5596 7343

รศ.ดร.นิทรา กิจธีระวุฒิวงษ์
คณบดี

nithrak@nu.ac.th
0 5596 7317

รศ.ดร.ปราโมทย์ วงศ์สวัสดิ์
อาจารย์
pramotew@nu.ac.th
0 5596 7440

รศ.ดร.ปัทมา สุพรรณกุล
อาจารย์
pattamas@nu.ac.th
0 5596 7340

รศ.ดร.สุภาภรณ์ สุดหนองบัว
อาจารย์
supapornsud@nu.ac.th
0 5596 7340

รศ.ดร.อาจินต์ สงทับ
อาจารย์
archins@nu.ac.th
0 5596 7340

ผศ.ดร.ธนัช กนกเทศ
อาจารย์
thanachk@nu.ac.th
0 5596 7340

ผศ.ดร.พัฒนาวดี พัฒนถาบุตร
อาจารย์
pattanawadeep@nu.ac.th
0 5596 7340

ผศ.ดร.ภัทรพล มากมี
อาจารย์
phataraphonm@nu.ac.th
0 5596 7340

ผศ.ดร.รุ่ง วงศ์วัฒน์
อาจารย์
rungw@nu.ac.th
0 5596 7340

ผศ.ดร.วุฒิชัย จริยา
อาจารย์
wutthichaij@nu.ac.th
0 5596 7340

ผศ.ดร.ศันสนีย์ เมฆรุ่งเรืองวงศ์
อาจารย์
sunsaneem@nu.ac.th
0 5596 7340

ผศ.ดร.ศิวิไลซ์ วนรัตน์วิจิตร
อาจารย์
civilaizw@nu.ac.th
0 5596 7340

ผศ.ดร.เสน่ห์ แสงเงิน
อาจารย์
sanes@nu.ac.th
0 5596 7343

ผศ.ดร.อมรศักดิ์ โพธิ์อ่ำ
อาจารย์
amornsakp@nu.ac.th
0 5596 7340

ผศ.ดร.อรวรรณ กีรติสิโรจน์
อาจารย์
orawansa@nu.ac.th
0 5596 7340

ผศ.ดร.อาทิตยา วังวนสินธุ์
อาจารย์
artittayaw@nu.ac.th
0 5596 7343

ดร.รมย์นลิน เขียนจูม
อาจารย์
romnalink@nu.ac.th
0 5596 7344

ดร.วราภรณ์ ยังเอี่ยม
อาจารย์
warapornyo@nu.ac.th
0 5596 7343

อาจารย์จริญา แห่งสันเทียะ
อาจารย์
jariyah@nu.ac.th
0 5596 7343

อาจารย์สมเกียรติ ศรประสิทธิ์
อาจารย์
somkiats@nu.ac.th
0 5596 7340

ผศ.สุพาณี บุญโยม
อาจารย์
supaneeb@nu.ac.th
0 5596 7340

อาจารย์กชกร ทิพย์สันเทียะ
อาจารย์
kodchakornt@nu.ac.th
0 5596 7352

Loading