วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยมองค์กร และอัตลักษณ์นิสิต

วิสัยทัศน์

เป็นสถาบันการศึกษาด้านสาธารณสุขชั้นนำ ที่นำความรู้สู่การพัฒนาสุขภาวะชุมชน

พันธกิจ

1. ผลิตบัณฑิต
2. วิจัย
3. บริการวิชาการ
4. ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
5. บริหารจัดการ

ค่านิยมองค์กร

ค่านิยมองค์กร : PHNU

P: Principle การทำงานบนหลักการ

H: Humanity ความเข้าใจเพื่อนมนุษย์ (ฟังเสียงลูกค้า เพื่อนร่วมงาน)

N: Network การสร้างเครือข่ายในการทำงาน

U: Unity ร่วมใจเป็นหนึ่ง

อัตลักษณ์นิสิต คณะสาธารณสุขศาสตร์

Loading