หลักสูตรการแพทย์แผนไทยประยุกต์บัณฑิต

หลักสูตร

ชื่อภาษาไทย    : หลักสูตรการแพทย์แผนไทยประยุกต์บัณฑิต
ชื่อภาษาอังกฤษ    : Bachelor of  Applied Thai Traditional Medicine Program

ชื่อปริญญา

ชื่อเต็ม (ภาษาไทย)    :  การแพทย์แผนไทยประยุกต์บัณฑิต
ชื่อเต็ม (ภาษาอังกฤษ)    :  Bachelor of  Applied Thai Traditional Medicine
ชื่อย่อ (ภาษาไทย)    :  พทป.บ.
ชื่อย่อ (ภาษาอังกฤษ)    :  B.ATM.

ปรัชญา / วัตถุประสงค์

ปรัชญาหลักสูตร

สร้างบัณฑิตแพทย์แผนไทยประยุกต์ให้เป็นผู้มีจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพ นำศาสตร์การแพทย์แผนไทยมาประยุกต์กับความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์การแพทย์พื้นฐาน เพื่อใช้ในการป้องกัน การบำบัด การฟื้นฟูสมรรถภาพ การสร้างเสริมสุขภาพผู้ป่วยและประชาชน สามารถสื่อสารกับบุคลากรสหวิชาชีพและติดตามวิทยาการทางวิชาการ การวิจัย และการสร้างนวัตกรรมสุขภาพ

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร เพื่อผลิตบัณฑิตให้มีคุณลักษณะ ดังนี้
    1) แสดงคุณธรรม จริยธรรมที่เหมาะสมต่อการเป็นผู้ประกอบวิชาชีพการแพทย์แผนไทยประยุกต์
    2) แสดงพฤติกรรมที่เหมาะสมในการทำงานตามบทบาทของแพทย์แผนไทยประยุกต์   และทำเวชปฏิบัติร่วมกับผู้อื่น ทั้งในฐานะผู้นำหรือสมาชิกกลุ่ม เพื่อปรับตัวเหมาะสมกับสถานการณ์และมีความคิดริเริ่ม สร้างสรรค์ เพื่อให้งานได้ตามเป้าหมาย
    3) ประยุกต์ความรู้พื้นฐานทางด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์และการแพทย์แผนปัจจุบัน การแพทย์แผนไทย และความรู้ด้านอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อการทำเวชปฏิบัติและการพัฒนางานการแพทย์แผนไทยให้มีคุณภาพ และความปลอดภัย
    4) สื่อสารกับบุคคล ผู้ป่วย ญาติผู้ป่วยและผู้ร่วมงานสหวิชาชีพได้ด้วยการฟัง พูด อ่าน เขียน และการใช้สื่อต่าง ๆ ได้ชัดเจน ตรงตามวัตถุประสงค์ สามารถสรุปประเด็นสำคัญและตั้งคำถามที่เกี่ยวข้องกับการประกอบวิชาชีพการแพทย์แผนไทยประยุกต์ได้อย่างเป็นระบบ
    5) ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัยในการเก็บรวบรวมข้อมูล ประมวลผล แปลความหมาย และการนำเสนอข้อมูลสารสนเทศ
    6) แสดงความสามารถการทำงานร่วมผู้อื่นได้อย่างมีประสิทธิภาพ และสามารถทำเวชปฏิบัติตามมาตรฐานผู้ประกอบวิชาชีพการแพทย์แผนไทยประยุกต์ที่มีคุณภาพและปลอดภัย

แนวทางการประกอบอาชีพ

1. แพทย์แผนไทยประยุกต์ ปฏิบัติงานในสถานพยาบาลภาครัฐและภาคเอกชน
2. แพทย์แผนไทยประยุกต์ ปฏิบัติงานโรงงานผลิตยาสมุนไพรของภาครัฐและภาคเอกชน
3. อาชีพอิสระด้านการแพทย์แผนไทยประยุกต์ อาทิเช่น ผู้ประกอบกิจการสถานพยาบาลการแพทย์แผนไทยประยุกต์หรือศูนย์ส่งเสริมสุขภาพ ผู้ประกอบการเปิดร้านขายยาสมุนไพรหรือผลิตภัณฑ์สุขภาพ ผู้ประกอบการศูนย์ส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุด้านการแพทย์แผนไทยประยุกต์
4. นักวิชาการ/นักวิจัยทางด้านการแพทย์แผนไทยประยุกต์/ด้านสุขภาพในสถาบันการศึกษาที่เปิดสอนหลักสูตรการแพทย์แผนไทยประยุกต์บัณฑิตหรือองค์กรอื่น
5. ศึกษาต่อในระดับบัณฑิตศึกษา สาขาการแพทย์แผนไทยประยุกต์หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
6. อาชีพอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

ผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับหลักสูตร

 ELO1 แสดงออกถึงความรับผิดชอบ มีวินัย ซื่อสัตย์ต่อตนเองและต่อสังคม ปฏิบัติตนเป็นคนตรงต่อเวลาปฏิบัติตามคุณธรรม จริยธรรมและมีจิตสาธารณะที่เกี่ยวข้องกับจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพการแพทย์แผนไทยประยุกต์
ELO2 อธิบาย ความรู้พื้นฐานด้านสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ ภาษาและคณิตศาสตร์ เพื่อนำไปพัฒนาทักษะการใช้ชีวิต ให้มีความรู้เท่าทันต่อการเปลี่ยนแปลงตามสถานการณ์ปัจจุบัน
ELO3 อธิบาย ความรู้ที่เกี่ยวกับวิชาชีพการแพทย์แผนไทยประยุกต์ อาทิ วิทยาศาสตร์วิทยาศาสตร์การแพทย์พื้นฐาน วิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก ศาสตร์การแพทย์แผนไทยและศาสตร์อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
ELO4 ประยุกต์ ข้อมูล แนวคิด ความรู้และประสบการณ์ เพื่อใช้ในการแก้ไขปัญหาทั่วไป ด้านวิชาการหรือด้านวิชาชีพการแพทย์แผนไทยประยุกต์
ELO5 สร้างนวัตกรรมหรือผลิตงานวิจัยเบื้องต้นที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริม ป้องกันและแก้ไขปัญหาสุขภาพในชุมชนด้วยศาสตร์การแพทย์แผนไทย
ELO6 แสดงความสามารถการทำงานร่วมกับผู้อื่นทั้งในฐานะผู้นำหรือสมาชิกของกลุ่ม และในบทบาทหน้าที่เป็นผู้ประกอบวิชาชีพการแพทย์แผนไทยประยุกต์
ELO7 ใช้เทคนิคทางสถิติหรือคณิตศาสตร์ที่เกี่ยวข้องในการเก็บรวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ ประมวลผลและนำเสนอข้อมูล
ELO8 สื่อสาร กับกลุ่มเป้าหมายด้วยการฟัง พูด อ่าน เขียน และใช้สื่อหรือเทคโนโลยีสารสนเทศได้ชัดเจน ตรงตามวัตถุประสงค์ทั้งในสถานการณ์ทั่วไปและในการประกอบวิชาชีพการแพทย์แผนไทยประยุกต์
ELO9 ทำเวชปฏิบัติตามเกณฑ์มาตรฐานผู้ประกอบวิชาชีพการแพทย์แผนไทยประยุกต์

ค่าธรรมเนียมการศึกษา

เหมาจ่ายภาคการศึกษาละ 21,100 บาท

การรับเข้าศึกษา

คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา

1. ผู้เข้าศึกษามีคุณสมบัติทั่วไปเป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยนเรศวร ว่าด้วยการศึกษาในระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2559
2. สำเร็จการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่าตามประกาศ กมอ. และต้องศึกษาในกลุ่มสาระการเรียนรู้รายวิชาพื้นฐานและเพิ่มเติมรวมกันดังนี้ คือ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ไม่น้อยกว่า 22 หน่วยกิต กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต และกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) ไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิต
3. ผู้เข้าศึกษาต้องมีสุขภาพสมบูรณ์ แข็งแรง และได้รับการตรวจประเมินสุขภาพจิต

การรับสมัคร

รับสมัครผ่านระบบ TCAS ในแต่ละรูปแบบ
1.    โครงการพิเศษการรับนิสิตด้วย Portfolio สมัครออนไลน์ ผ่าน https://www.admission.nu.ac.th
2.    โควตา  สมัครออนไลน์ ผ่าน https://www.admission.nu.ac.th
3.    Admission สมัครออนไลน์ ผ่าน https://www.admission.nu.ac.th
4.    รับตรง (Direct Admission) สมัครออนไลน์ ผ่าน https://www.admission.nu.ac.th

ข้อมูลอ้างอิง

อ้างอิงจาก หลักสูตรการแพทย์แผนไทยประยุกต์บัณฑิต ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2566

Loading