ติดต่อเรา

ติดต่อเรา

คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
99 หมู่ 9 ตำบลท่าโพธิ์ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000
โทรศัพท์ 055-967336-37 อีเมล : health@nu.ac.th, www.fph.nu.ac.th

เลขานุการคณบดี  055-967398

งานบริการการศึกษา  055-967343

งานการเงินและพัสดุ  055-967322

งานธุรการ 055-967444

งานนโยบายและแผน 055-967327

งานกิจการนิสิตและศิษย์เก่าสัมพันธ์ 055-967338

คลินิกอาศรมเสลา 055-967449

หน่วยวิจัยและประกันคุณภาพการศึกษา 055-967331

หน่วยบริการวิชาการ 055-967332

หน่วยตรวจสอบภายใน 055-967329

หน่วยบัณฑิตศึกษา 055-967349

วารสารสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร 055-967337

Loading