งานธุรการ

จำนวนบุคลากรคณะสาธารณสุขศาสตร์

57

สายวิชาการ

40

สายสนันสนุน

97

รวมบุคลากร

จรรยาบรรณบุคลากร มหาวิทยาลัยนเรศวร

1.แนวปฏิบัติตามจรรยาบรรณของบุคลากร มหาวิทยาลัยนเรศวร  คลิก

2.ข้อบังคับมหาวิทยาลัยนเรศวร ว่าด้วยจรรยาบรรณของบุคลากร พ.ศ.2553  คลิก

3.ข้อบังคับมหาวิทยาลัยนเรศวร ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการพิจารณาสอบสวนทางวินัย พ.ศ.2557  คลิก

4.แบบประเมินตนเองในการปฏิบัติตามจรรยาบรรณของบุคลากร สายสนับสนุน คลิก

การรับเข้าปฏิบัติงาน

1.ขั้นตอนการรับสมัครเจ้าหน้าที่ คลิก

2.ขั้นตอนการรับสมัครอาจารย์ คลิก

3.ข้อมูลการปฐมนิเทศบุคลากรใหม่ คลิก

4.แนวปฏิบัติเกี่ยวกับระบบหนังสือราชการคณะสาธารณสุขศาสตร์ คลิก

5.แนวปฏิบัติเกี่ยวกับเวลาในการปฏิบัติราชการและการลาราชการของคณะฯ คลิก

6.ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการลาของข้าราชการ คลิก

การประเมินผลการปฏิบัติราชการ

1.ข้อบังคับมหาวิทยาลัย การประเมินผลการปฏิบัติราชการ คลิก

2.คณะกรรมการกลั่นกรองผลการประเมินการปฏิบัติราชการ คลิก

3.คำสั่งแต่งตั้งผู้ประเมินผลการปฏิบัติราชการฯ คลิก

4.การปรับปรุงแนวทางและการกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไขในการพิจารณาเลื่อนเงินเดือน คลิก

เกณฑ์การเลื่อนเงินเดือน

หลักเกณฑ์การเลื่อนเงินเดือน คลิก

การอบรมและพัฒนา

1.ระเบียบสำนักนายก ศึกษา อบรม วิจัย ณ ต่างประเทศ คลิก

2.ประกาศคณะฯการอบรมและสอบภาษาอังกฤษ คลิก

3.หลักเกณฑ์ไปเพิ่มพูนความรู้ทางวิชาการ คลิก

4.ขั้นตอนและแบบฟอร์มลาศึกษาต่อฯ คลิก

การขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ

1. ประกาศ ก.พ.อ.หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ 2564 คลิก

2.หลักเกณฑ์ โดยย่อ คลิก

3.ผังการขอรับการประเมินพร้อมระบุเอกสารประกอบ คลิก

4.แบบฟอร์มบันทึกวีดิทัศน์ฯ คลิก

5.แบบฟอร์มขอประเมินผลการสอน คลิก

6.แบบคำขอรับการพิจารณากำหนดตำแหน่งทางวิชาการทั่วไป คลิก

7.แบบแสดงการมีส่วนร่วมของผลงานวิจัย คลิก

8.แบบฟอร์มขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ คลิก

9.รูปแบบการอ้างอิงผลงานทางวิชาการ คลิก

10.ข้อบังคับ-มน.-ประเมินผลการสอน คลิก

11.ประกาศ-กพว.-หลักเกณฑ์ประเมินผลการสอน คลิก

12.กำหนดชื่อสาขาวิชา ตำแหน่งทางวิชาการ คลิก

ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม

1.แบบฟอร์มเปลี่ยนแปลงข้อมูลส่วนบุคคล คลิก

2.แบบฟอร์มขอหนังสือรับรองภาษาไทย คลิก

3.แบบฟอร์มใบลา คลิก

4.แบบฟอร์มยกเลิกวันลา คลิก

5.แบบฟอร์มขอใช้รถ คลิก

6.แบบใบลาไปต่างประเทศ คลิก

7.แบบฟอร์มขออนุมัติเดินทางไปราชการ คลิก

8.แบบฟอร์มยกเลิกไปราชการ คลิก

9.เปลี่ยนแปลงการเดินทางไปราชการ คลิก 

10.แบบฟอร์มบันทึกข้อความ การขออนุมัติเข้าร่วมอบรม คลิก

11.แบบฟอร์มบันทึกข้อความ ขอสมัครสอบเพื่อศึกษาต่อ คลิก

12.แบบฟอร์มคืนหอพัก คลิก

Loading