บุคลากรสายสนับสนุน-สำนักงานเลขานุการคณะฯ

สำนักงานเลขานุการคณะฯ

ปทุมรัตน์ ตั้งนพรัตน์
หัวหน้า
สำนักงานเลขานุการคณะฯ
patoomratta@nu.ac.th
0 5596 7321

งานธุรการ

ศิรดา ยุวรรณศิริ
รก.หัวหน้างานธุรการ
siraday@nu.ac.th
0 5596 7444

ปาริชาต เสือเพ็ง
หน่วยบุคคล
parichats@nu.ac.th
0 5596 7330

ศุภวิชญ์ สีแนม
หน่วยสารบรรณและประชุม
suppawits@nu.ac.th
0 5596 7346

ไพรินย์ ท้วมเพ็ง
หน่วยสารบรรณและประชุม
phairint@nu.ac.th
0 5596 7444

นิวัติ ฤทธิ์แช่ม
หน่วยยานพาหนะ
niwatr@nu.ac.th
0 5596 7313

งานนโยบายและแผน

พิชญานันท์ สุขมาก
รก.หัวหน้างานนโยบายและแผน
pichayanans@nu.ac.th
0 5596 7327

จิตติพร ราษฎร์ทองหลาง
หน่วยประกันคุณภาพการศึกษา/วิจัย
jittipornk@nu.ac.th
0 5596 7331

ภาสวีร์ อ่องรัก
หน่วยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
phatsaveeo@nu.ac.th
0 5596 7337

จันจิรา สามานาม
หน่วยตรวจสอบภายใน
janjiras@nu.ac.th
0 5596 7329

มธุรส มีเกษ
หน่วยบริการวิชาการ
mathurosm@nu.ac.th
0 5596 7332

เศรษฐพงษ์ ดีอุด
หน่วยประชาสัมพันธ์
settapongd@nu.ac.th
0 5596 7336

งานการเงินและพัสดุ

ชนิดา ดีรักษา
รก.หัวหน้างานการเงินและพัสดุ
chanidaj@nu.ac.th
0 5596 7322

อริศรา อิ่มคำ
หน่วยพัสดุ
arissarai@nu.ac.th
0 5596 7322

ฉลวยลักษณ์ วงษ์ด่อน
หน่วยการเงิน
chaluaylakw@nu.ac.th
0 5596 7322

เจษฎา เปาจีน
หน่วยพัสดุ
jessadap@nu.ac.th
0 5596 7322

ดวงเนตร มีแสง
หน่วยบัญชี
duangnatm@nu.ac.th
0 5596 7322

ปัทมา ตรงต่อธรรม
สถานปฏิบัติการแพทย์แผนไทยประยุกต์
pattamatr@nu.ac.th
0 5525 3011

นพพันธ์ มีพยุง
หน่วยโสตทัศนูปกรณ์
nopphanm@nu.ac.th
0 5596 7341

ประกิจ ชารส
หน่วยอาคารสถานที่
prakitc@nu.ac.th
0 5596 7350

งานบริการการศึกษา

วรางคณา ทรวงกำเนิด
รก.หัวหน้างานบริการการศึกษา
warangkanac@nu.ac.th
0 5596 7343

พิชชา สุขใส
นักวิชาการศึกษา/ประสานงานสาขาวิชา
อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
pischas@nu.ac.th
0 5596 7343

วาสนา พุฒทอง
นักวิชาการศึกษา/ประสานงานสาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม
wassanaj@nu.ac.th
0 5596 7343

ศศินันท์ สิงห์ลอ
นักวิชาการศึกษา/ประสานงานสาขาวิชาอนามัยชุมชน
sasinanr@nu.ac.th
0 5596 7340

พจณิชา คำบรรลือ
นักวิชาการศึกษา/ประสานงานสาขาวิชาการแพทย์แผนไทยประยุกต์
phodjanichak@nu.ac.th
0 5596 7340

ณัฐธีรา ใจเที่ยงธรรม
นักวิชาการศึกษา/ประสานงานหลักสูตรระดับปริญญาเอก
natteeram@nu.ac.th
0 5596 7349

นุชนพัฒน์ จอมสืบ
นักวิชาการศึกษา/ประสานงานหลักสูตรระดับปริญญาโท
nutnapatj@nu.ac.th
0 5596 7349

อาภรณ์ พงษ์เกษตร์กรรม์
นักวิทยาศาสตร์/สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม

arponp@nu.ac.th
0 5596 7440

สุลักษณา สอนสังข์
นักวิทยาศาสตร์/สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
sulaksanas@nu.ac.th
0 5596 7436

นภาพร นันทะเสน
นักวิเทศสัมพันธ์/หน่วยวิเทศสัมพันธ์

naphapornp@nu.ac.th
0 5596 7339

ณัฐชา รักนา
นักวิทยาศาสตร์
ประจำห้องฝึกทักษะทางการสาธารณสุข
nutchar@nu.ac.th
0 5596 7431

งานกิจการนิสิตและศิษย์เก่าสัมพันธ์

ชลธี เขียวพุ่มพวง
รก.หัวหน้างานกิจการนิสิตและศิษย์เก่าสัมพันธ์
chonlathees@nu.ac.th
0 5596 7398

รภัทฐ ศรีดาเดชา
หน่วยกิจการนิสิต
raphats@nu.ac.th
0 5596 7338

Loading