ที่ปรึกษาและผู้ทรงคุณวุฒิ

ศ.(พิเศษ) นพ.ไพจิตร ปวะบุตร
ที่ปรึกษาคณะสาธารณสุขศาสตร์

ผศ.วิมาลา ชโยดม
ที่ปรึกษาคณะสาธารณสุขศาสตร์

อาจารย์ศศิธร เหลือแย้ม
ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษ

Loading