ผู้บริหารคณะสาธารณสุขศาสตร์

รศ.ดร.นิทรา กิจธีระวุฒิวงษ์
คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์

ผศ.ดร.กานต์พิชชา เกียรติกิจโรจน์
รองคณบดีฝ่ายบริหารและวางแผน

ผศ.ดร.พันธ์ทิพย์ หินหุ้มเพ็ชร
รองคณบดีฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพการศึกษา

ดร.นันทิกา พรหมมี
รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ

อาจารย์ณัฐพงศ์ โปรยสุรินทร์
รองคณบดีฝ่ายกิจการนิสิต

ดร.สุดาวดี ยะสะกะ
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพการศึกษา

ดร.รมย์นลิน เขียนจูม
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริการวิชาการและวิจัย

นางปทุมรัตน์ ตั้งนพรัตน์
หัวหน้าสำนักงานเลขานุการ

อาจารย์สิทธิศักดิ์ ติคำ
ผอ.สถานปฏิบัติการแพทย์แผนไทยประยุกต์

Loading