สารจากคณบดี

คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร มีวิสัยทัศน์เป็น “สถาบันการศึกษาด้านสาธารณสุขชั้นนำ ที่นำความรู้สู่การพัฒนาสุขภาวะชุมชน" และมีพันธกิจในการพัฒนาผู้เรียนที่มีอัตลักษณ์ พัฒนาความเป็นเลิศด้านการวิจัย สร้างงานบริการวิชาการที่ใช้ชุมชนเป็นฐาน พัฒนาบริการสุขภาพด้านการแพทย์แผนไทยประยุกต์ที่เป็นเลิศ และการบริหารที่เป็นเลิศ ซึ่งสอดคล้องกับการดำเนินงานตามพันธกิจของมหาวิทยาลัย ซึ่งคณะสาธารณสุขศาสตร์ ได้พัฒนาการทำงานมาอย่างต่อเนื่องกว่า 20 ปี ด้วยพลังความร่วมมือของทุกคนที่นำพาคณะฯ ของพวกเรา ให้มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องทั้งนี้ปัจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากรที่เป็นสังคมผู้สูงอายุ การเปลี่ยนแปลงทางระบาดวิทยา การเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีที่โลกก้าวข้ามข้อจำกัดของพรมแดน เวลา และโลกทางกายภาพ รวมถึงนโยบายของประเทศ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม และมหาวิทยาลัยที่พลิกโฉมให้ก้าวทันโลก ดังนั้น การทำงานต้องใช้แนวคิดความร่วมมือระหว่างวิชาชีพ ร่วมมือระหว่างภาคส่วนต่าง ๆ ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน องค์กรไม่แสวงกำไร และภาคประชาชน ภายใต้วัฒนธรรมองค์กร “ร่วมมือ ร่วมแรง ร่วมใจ” และค่านิยมของคณะฯ

P : Principle =การทำงานบนหลักการ 
H  :Humanity = ความเข้าใจเพื่อนมนุษย์ด้วยการฟังเสียงลูกค้า เพื่อนร่วมงาน
N : Network = การสร้างเครือข่ายในการทำงาน
U : Unity = ร่วมใจเป็นหนึ่ง จะทำให้คณะฯ ของเราพัฒนา ก้าวไกลไปอย่างต่อเนื่อง

     ดิฉันและบุคลากรคณะสาธารณสุขศาสตร์ทุกคน มีความมุ่งมั่นที่ในการขับเคลื่อนการทำงานตามพันธกิจ ด้วยการจัดการที่เป็นมาตรฐาน เพื่อเป็นสถาบันการศึกษาที่พัฒนาบัณฑิต สร้างสรรค์องค์ความรู้ทางสาธารณสุข-ศาสตร์ที่ครอบคุลมการปกป้องสุขภาพ การพัฒนาสุขภาพ และการบริการสุขภาพ การจัดบริการวิชาการและการรับใช้สังคม รวมถึงการวิจัย ให้ประชาชนของประเทศไทยมีสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดี ดิฉันและบุคลากรคณะสาธารณสุขศาสตร์ทุกคน ขอต้อนรับนิสิตและประชาชนทุกคน ที่จะเข้ามาศึกษาและฝึกอบรมในหลักสูตรต่าง ๆ ของคณะฯ เพื่อพัฒนาความรู้ ทักษะ และเก็บประสบการณ์ชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัยแห่งนี้ พัฒนาตนเอง “ให้เป็นบุคคลมีความรู้ พ้นจากอวิชชา (ความไม่รู้) มีความเข้มแข็งทางกายและใจ มีคุณธรรมจริยธรรม มีสำนึกสาธารณะ ภูมิใจในชาติและโอบรับความหลากหลาย และเป็นพลเมืองที่มีความรับผิดชอบต่อประเทศและต่อโลก" ตามปรัชญาการศึกษาของมหาวิทยาลัยนเรศวร 

รศ.ดร. นิทรา กิจธีระวุฒิวงษ์
คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์

Loading