อนามัยชุมชน

หลักสูตร

ชื่อภาษาไทย    : หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอนามัยชุมชน
ชื่อภาษาอังกฤษ    : Bachelor of Public Health Program in Community Health

ชื่อปริญญา

ชื่อเต็ม (ภาษาไทย)    :  สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต (อนามัยชุมชน)
ชื่อเต็ม (ภาษาอังกฤษ)    :  Bachelor of Public Health (Community Health)
ชื่อย่อ (ภาษาไทย)    :  ส.บ.(อนามัยชุมชน)
ชื่อย่อ (ภาษาอังกฤษ)    :  B.P.H. (Community Health)

ปรัชญา / วัตถุประสงค์

ปรัชญาหลักสูตร
หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอนามัยชุมชน เป็นศาสตร์ที่มุ่งสร้างนักสาธารณสุขชุมชนวิชาชีพ โดยมีการบูรณาการศาตร์การส่งเสริมสุขภาพ การป้องกันควบคุมโรค การตรวจประเมินและการบำบัดโรคเบื้องต้น การดูแลให้ความช่วยเหลือผู้ป่วย การฟื้นฟูสภาพ การอาชีวอนามัยและอนามัยสิ่งแวดล้อมเพื่อลดความเสี่ยงจากการเจ็บป่วยในชุมชนโดยนำหลักวิทยาศาสตร์มาประยุกต์ใช้ เน้นทักษะในการวินิจฉัยชุมชน เพื่อนำไปดำเนินการแก้ไขปัญหา ออกแบบแผนงานโครงการ วิจัยและพัฒนานวัตกรรมในการแก้ไขปัญหาตามความเหมาะสมของสภาพพื้นที่ มีภาวะผู้นำและสามารถสื่อสาร และปฏิบัติตามคุณธรรม จริยธรรมตามจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพ สามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้ตลอดชีวิต

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร
เพื่อผลิตบัณฑิตให้มีคุณลักษณะดังนี้
1)  มีคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพ รับผิดชอบ ตรงต่อเวลา รักษาวินัย อ่อนน้อมถ่อมตน และสามารถทำงานร่วมกับผู้อื่น
2)  มีความรู้ความสามารถในการประยุกต์องค์ความรู้ และบูรณาการศาสตร์ทางด้านการส่งเสริมสุขภาพ การควบคุมป้องกันโรค การตรวจประเมินและการบำบัดโรคเบื้องต้น การดูแลให้ความช่วยเหลือผู้ป่วย การฟื้นฟูสภาพ การอาชีวอนามัยและอนามัยสิ่งแวดล้อม
3)  มีความเป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลงการจัดการสุขภาพชุมชน สามารถวางแผนและประเมินผลการแก้ไขปัญหาสาธารณสุขชุมชน
4)  มีทักษะการสื่อสารข้อมูลข่าวสารและใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
5)  มีความสามารถในการออกแบบรูปแบบการส่งเสริมสุขภาพชุมชน
6) มีทักษะในการทำวิจัยและพัฒนานวัตกรรมสุขภาพ6) การใช้กระบวนการวิจัยและเลือกใช้ผลการวิจัยในการพัฒนางานสาธารณสุขชุมชน

แนวทางการประกอบอาชีพ

1)  ผู้ประกอบวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน ในหน่วยงานภาครัฐ เอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สถาบัน สำนักหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
2)  นักวิชาการสาธารณสุข ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการส่งเสริมสุขภาพ ควบคุมและป้องกันโรค โดยใช้หลักการของระบาดวิทยาในการวิเคราะห์ วางแผน และจัดการโครงการด้านสาธารณสุขทั้งในสถานบริการสุขภาพและในชุมชน ในองค์กรภาครัฐ เช่น กระทรวงสาธารณสุข องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และภาคเอกชน
3)  นักวิจัย ในโครงการวิจัยด้านสุขภาพหรือสาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
4)  นักวิชาการในสถาบันการศึกษาด้านสาธารณสุข

ผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับหลักสูตร

ELO1 มีความรับผิดชอบ ตรงต่อเวลา รักษาวินัย และอ่อนน้อมถ่อมตน
ELO2 ทำงานร่วมกับผู้อื่นได้
ELO3 สื่อสารข้อมูลข่าวสารได้
ELO4 ปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน
ELO5 เป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลงการจัดการสุขภาพชุมชน
ELO6 จัดการอนามัยสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อสุขภาพได้
ELO7 บำบัดโรคเบื้องต้นได้ตามขอบเขตวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน
ELO8 วางแผนและประเมินผลการแก้ไขปัญหาสาธารณสุขชุมชนเพื่อคุณภาพชีวิตได้
ELO9 ควบคุมป้องกันโรคที่เป็นปัญหาสาธารณสุขชุมชนได้
ELO10 ออกแบบรูปแบบการส่งเสริมสุขภาพชุมชนได้
ELO11 ทำวิจัยและพัฒนานวัตกรรมแก้ไขปัญหาสาธารณสุขชุมชนและคุณภาพชีวิตได้

ค่าธรรมเนียมการศึกษา

เหมาจ่ายภาคการศึกษาละ 20,000 บาท

การรับเข้าศึกษา

คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา
1)  เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า ซึ่งกระทรวงศึกษาธิการรับรอง สาระการเรียนรู้ที่เน้นวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
2)  เป็นผู้ที่มีร่างกายแข็งแรง และไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรงอันเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา
3)  ไม่เคยต้องโทษตามคำพิพากษาของศาลถึงที่สุดให้จำคุก เว้นแต่ความผิดที่กระทำโดยประมาท หรือความผิดลหุโทษ
4)  ไม่เคยถูกคัดชื่อออก หรือถูกไล่ออกจากสถาบันการศึกษาใดๆ เพราะความผิดทางความประพฤติ
5)  เป็นผู้มีความประพฤติดี และมีความรักในวิชาชีพสาธารณสุข

การรับสมัคร

รับสมัครผ่านระบบ TCAS ในแต่ละรูปแบบ
1.    โครงการพิเศษการรับนิสิตด้วย Portfolio สมัครออนไลน์ ผ่าน https://www.admission.nu.ac.th
2.    โควตา  สมัครออนไลน์ ผ่าน https://www.admission.nu.ac.th
3.    Admission 1 และ Admission 2 สมัครออนไลน์ ผ่าน https://www.admission.nu.ac.th
4.    รับตรงอิสระ สมัครออนไลน์ ผ่าน https://www.admission.nu.ac.th

ข้อมูลอ้างอิง

อ้างอิงจาก หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอนามัยชุมชน หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565

Loading