หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย

หลักสูตร

ชื่อภาษาไทย    : หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
ชื่อภาษาอังกฤษ    : Bachelor of Science Program in Occupational Health and Safety

ชื่อปริญญา

ชื่อเต็ม (ภาษาไทย)    :  วิทยาศาสตรบัณฑิต (อาชีวอนามัยและความปลอดภัย)
ชื่อเต็ม (ภาษาอังกฤษ)    :  Bachelor of Science (Occupational Health and Safety)
ชื่อย่อ (ภาษาไทย)    :  วท.บ. (อาชีวอนามัยและความปลอดภัย)
ชื่อย่อ (ภาษาอังกฤษ)    :  B.Sc. (Occupational Health and Safety)

ปรัชญา / วัตถุประสงค์

ปรัชญาหลักสูตร

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัยเป็นพหุสาขาวิชา มุ่งผลิตบัณฑิตที่มีความเชี่ยวชาญในการวิเคราะห์และแก้ไขปัญหาทางด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยอย่างมีประสิทธิภาพ โดยคำนึงถึงจรรยาบรรณวิชาชีพ คุณธรรม และจริยธรรม

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร

เพื่อผลิตบัณฑิตให้มีคุณลักษณะดังนี้
1) มีคุณธรรม จริยธรรมในการดำรงชีวิต และการปฏิบัติงานโดยคำนึงถึงจรรยาบรรณวิชาชีพด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย และด้านสาธารณสุข
2) เป็นผู้นำทางวิชาการด้านอาชีวนามัยและความปลอดภัย ด้านสาธารณสุข มีความรับผิดชอบต่อตนเองและผู้อื่น รวมทั้งมีความสามารถในการทำงานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีประสิทธิภาพ
3) สามารถแสวงหาความรู้และพัฒนาองค์ความรู้อย่างต่อเนื่องและทันต่อการเปลี่ยนแปลง เช่น กฎหมายและมาตรฐานความปลอดภัยระดับชาติและนานาชาติ เทคโนโลยีและนวัตกรรมด้านความปลอดภัย
4) มีทักษะด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยแบบบูรณาการและประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและคอมพิวเตอร์ ในการวิเคราะห์ สังเคราะห์ และแก้ปัญหาได้อย่างเป็นระบบ เพื่อดูแลและส่งเสริมสุขภาพของผู้ประกอบอาชีพ สามารถเป็นนักจัดการระบบสุขภาพและความปลอดภัยในการทำงาน

แนวทางการประกอบอาชีพ

ผู้ที่สำเร็จการศึกษาจากหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย สามารถขึ้นทะเบียนต่อกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เป็นเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับวิชาชีพ  และสามารถประกอบอาชีพในหน่วยงานทั้งภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ เอกชน หรือประกอบอาชีพอิสระ โดยสามารถประกอบอาชีพในตำแหน่งต่างๆ เช่น
1.  เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับวิชาชีพ
2.  นักวิชาการด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในภาครัฐและเอกชน
3.  นักวิชาการภาครัฐและเอกชน บริษัทที่ปรึกษา องค์กรระหว่างประเทศ
4.  ที่ปรึกษาด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
5.  ผู้ชำนาญการด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
6.  ผู้ตรวจสอบด้านสภาพแวดล้อมในการทำงาน
7.  พนักงานตรวจความปลอดภัย
8.  การศึกษาต่อ

ผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับหลักสูตร

ELO1 รักษาวินัย ตรงต่อเวลา เคารพสิทธิของตนเอง ผู้อื่น และกฎระเบียบของสังคม
ELO2 ปฏิบัติตามจรรยาบรรณทางด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
ELO3 สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ทั้งในฐานะผู้นำและผู้ตาม
ELO4 สามารถสื่อสารและนำเสนอได้ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
ELO5 สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการดำเนินงานด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย  
ELO6 รู้และเข้าใจศาสตร์พื้นฐานด้านอาชีวอนามัย ความปลอดภัย และศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง
ELO7 สามารถใช้องค์ความรู้ทางด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยเพื่อวิเคราะห์ปัญหาสุขภาพและการเกิดอุบัติเหตุจากการทำงาน
ELO8 สามารถประเมิน ป้องกัน ควบคุมปัญหาสุขภาพและอุบัติเหตุจากการทำงานโดยใช้ศาสตร์ทางด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
ELO9 สามารถออกแบบ พัฒนานวัตกรรม และจัดโครงการเพื่อแก้ไขปัญหาทางด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย

ค่าธรรมเนียมการศึกษา

เหมาจ่ายภาคการศึกษาละ 21,100 บาท

โครงสร้างหลักสูตร

จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร 144 หน่วยกิต (หลักสูตร 4 ปี)
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต
2. หมวดวิชาเฉพาะ ไม่น้อยกว่า 108 หน่วยกิต
    2.1 กลุ่มวิชาแกน 46 หน่วยกิต
           2.1.1 กลุ่มวิชาพื้นฐานด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 24 หน่วยกิต
           2.1.2 กลุ่มวิชาชีพอาชีวอนามัยและความปลอดภัย และวิทยาศาสตร์สุขภาพ 22 หน่วยกิต
    2.2 กลุ่มวิชาเฉพาะด้าน 62 หน่วยกิต
           2.2.1 กลุ่มวิชาวิชาชีพเฉพาะสาขาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย 53 หน่วยกิต
           2.2.2 กลุ่มวืชาภาษษสำหรับวิชาชีพ 3 หน่วยกิต
           2.2.3 วิทยานิพนธ์ระดับปริญญาตรี 3 หน่วยกิต
           2.2.4 ฝึกงานวิชาชีพ/อบรม/ฝึกงานในต่างประเทศ 3 หน่วยกิต
3. หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต

การรับเข้าศึกษา

คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา

– ผู้เข้าศึกษามีคุณสมบัติทั่วไปเป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยนเรศวร ว่าด้วย การศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2559 และเป็นไปตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี  พ.ศ. 2558
– สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาแผนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ หรือมีการเรียนในกลุ่มสาระการเรียนทางวิทยาศาสตร์ จำนวน 22 หน่วยกิต และคณิตศาสตร์ จำนวน 12 หน่วยกิต

การรับสมัคร

รับสมัครผ่านระบบ TCAS ในแต่ละรูปแบบ
1.    โครงการพิเศษการรับนิสิตด้วย Portfolio สมัครออนไลน์ ผ่าน https://www.admission.nu.ac.th
2.    โควตา  สมัครออนไลน์ ผ่าน https://www.admission.nu.ac.th
3.    Admission 1 และ Admission 2 สมัครออนไลน์ ผ่าน https://www.admission.nu.ac.th
4.    รับตรงอิสระ สมัครออนไลน์ ผ่าน https://www.admission.nu.ac.th

ข้อมูลอ้างอิง

อ้างอิงจาก หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย  หลังสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565

Loading