รับสมัครบุคคลเพื่อสอบแข่งขันเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

ประกาศคณะสาธารณสุขศาสตร์
เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสอบแข่งขันเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย (เงินรายได้)
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สังกัดคณะสาธารณสุขศาสตร์

ประกาศ วันที่ 12 พฤษภาคม 2566 ถึง วันที่ 7 มิถุนายน 2566

Loading