การสอบป้องกันวิทยานิพนธ์ หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรดุษฎีบัณฑิต-29042567

สอบป้องกันวิทยานิพนธ์ เรื่อง รูปแบบการดำเนินงานที่มีประสิทธิภาพของคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอภายใต้ระบบสุขภาพอำเภอ

นำเสนอโดย นายกานต์ชัชพิสิฐ คงเสถียรพงษ์ นิสิตหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรดุษฎีบัณฑิต

โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิวิไลซ์ วนรัตน์วิจิตร เป็นประธานที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์

วันที่ 29 เมษายน 2567 เวลา 09.00 – 12.00 น.

คณะกรรมการสอบป้องกันวิทยานิพนธ์

ประธานกรรมการสอบฯ : รศ.ดร.ปุญญพัฒน์ ไชยเมล์

ประธานที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ : ผศ.ดร.ศิวิไลซ์ วนรัตน์วิจิตร

กรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ : ผศ.ดร.วุฒิชัย จริยา

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิภายใน : รศ.ดร.ณรงค์ศักดิ์ หนูสอน

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิภายใน : ผศ.ดร.เสน่ห์ แสงเงิน

รูปแบบออนไลน์ โปรแกรม MS Teams

Loading