การสอบป้องกันวิทยานิพนธ์ หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรดุษฎีบัณฑิต-09042567

สอบป้องกันวิทยานิพนธ์ นิสิต ป.เอก (นายเชาวลิต ฝักฝ่าย)
วันที่ 9 เมษายน 2567 เวลา 13.30 – 16.30 น. โดยระบบออนไลน์ โปรแกรม MS Teams
ชื่อเรื่องวิทยานิพนธ์ การพัฒนารูปแบบการป้องกันการติดเชื้อ Streptococcus suis โดยใช้ระบบสุขภาพหนึ่งเดียว เขตสุขภาพที่ 2

คณะกรรมการสอบ
รศ.ดร.ปุญญพัฒน์ ไชย์เมล์ ประธานกรรมการสอบ
ผศ.ดร.ธนัช กนกเทศ ประธานที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์
รศ.ดร.ปัทมา สุพรรณกุล กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิภายใน
รศ.ดร.อาจินต์ สงทับ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิภายใน
ผศ.ดร.เสน่ห์ แสงเงิน กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิภายใน

 

Loading