นักวิจัยเพื่อการควบคุมยาสูบยอดเยี่ยม ประจำปี 2567

คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
ขอแสดงความยินดี กับ รองศาสตราจารย์ ดร.จักรพันธ์ เพ็ชรภูมิ
อาจารย์คณะสาธารณสุขศาสตร์มหาวิทยาลัยนเรศวร
เนื่องในโอกาสที่ได้รับรางวัล
“นักวิจัยเพื่อการควบคุมยาสูบยอดเยี่ยม ประจำปี 2567"
เนื่องในวันงดสูบบุหรี่โลก World No tobacco Day
ภายใต้คำขวัญ “บุหรี่ไฟฟ้า หยุดโกหกได้แล้ว Stop the lie."
จัดโดยกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข
โดยในปี 2567 มีการมอบรางวัลให้กับผู้ที่มีผลงานดีเด่น
ในการควบคุมยาสูบจำนวน 21 รางวัลจำแนกตามออกเป็น 21 สาขา
เช่น การควบคุมยาสูบในสถานประกอบการยอดเยี่ยม
การบังคับใช้กฎหมายยอดเยี่ยม การป้องกันนักสืบหน้าใหม่ยอดเยี่ยม
มหาวิทยาลัยปลอดบุหรี่ยอดเยี่ยม การช่วยเลิกบุหรี่ยอดเยี่ยม
โดยรับพระราชทานรางวัลจาก
สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา
(ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าให้ พลเอกศิวะ ภระมรทัต เป็นผู้แทนพระองค์)
เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2567
ณ ศูนย์การค้าเดอะมอลล์งามวงศ์วาน นนทบุรี

Loading