Naresuan University Lifelong Learning

NU Lifelong ( Naresuan University Lifelong Learning )
เป็น Platform ทางด้านการจัดการเรียนการสอน ในรูปแบบ Lifelong Learning หรือการศึกษาตลอดชีวิตนั่นเอง ที่ผู้เรียนสามารถที่จะเลือกเรียนตามความสนใจของตนเอง ในรูปแบบต่าง ๆ ที่ทางมหาวิทยาลัยนเรศวรจัดขึ้นได้

NU MOOC
เป็นการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ในระบบเปิด (Massive Open Online Course : MOOC) เพื่อขยายโอกาสทางการศึกษาให้กับคนทั่วไปให้ได้เรียนรู้ในเรื่องที่สนใจ โดยผ่านกิจกรรมการเรียนรู้ต่าง ๆ เช่น การดู VDO การอ่านเอกสารประกอบการสอน การจัดทำกิจกรรมและแบบทดสอบ เพื่อได้รับใบประกาศนียบัตร เมื่อผู้เรียนที่เรียนผ่านตามเงื่อนไขในแต่ละวิชาอีกด้วย นอกจากนั้นยังเป็นการส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต เพื่อ พัฒนาทักษะการทำงาน และต่อยอดการเรียนรู้ ในอนาคตได้

สัมฤทธิบัตรระดับปริญญาตรี
โครงการที่มหาวิทยาลัยนเรศวรดำเนินการเพื่อเปิดโอกาสให้แก่บุคคลทั่วไปสามารถลงทะเบียนเรียนรายวิชาระดับปริญญาตรี และขอเทียบโอนผลการเรียนรายวิชามาเป็นส่วนหนึ่งในการศึกษาต่อในหลักสูตรระดับปริญญาตรี โดยการสะสมหน่วยกิต (Credit Bank)

หลักสูตรระยะสั้น/หลักสูตรประกาศนียบัตร (Non degree)
หลักสูตรที่มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาความรู้ เพิ่มพูนทักษะในด้านต่าง ๆ รวมทั้งหลักสูตรที่มุ่งพัฒนาทักษะเพื่ออนาคตของอุตสาหกรรม S-Curve หรือ Future Skill Set เสริมสร้างสมรรถนะของคนวัยทำงานให้ตรงตามความต้องการของตลาดแรงงาน มีความสามารถในการบูรณาการศาสตร์ต่าง ๆ เพื่อพัฒนาหรือแก้ไขปัญหา สร้างสรรค์งาน เสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีและสร้างคุณค่าให้กับสังคม ตลอดจนเป็นการส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตของประชาชน

“คลังหน่วยกิต” หรือ “Credit Bank”
การสะสมหน่วยกิตสำหรับผู้เรียนที่เข้าศึกษารายวิชาต่าง ๆ ในโครงการ สัมฤทธิบัตรระดับปริญญาตรี สัมฤทธิบัตรระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรระยะสั้น/หลักสูตรประกาศนียบัตร (Non degree) แบบสะสมในคลังหน่วยกิต สามารถนำผลการเรียนที่ได้จากการเรียนมาเก็บสะสมไว้ในคลังหน่วยกิตของมหาวิทยาลัยนเรศวร โดยไม่จำกัดระยะเวลาการสะสม เพื่อให้ผู้เรียนสามารถนำไปใช้เป็นส่วนหนึ่งเทียบโอนในการเรียนในหลักสูตรต่างๆของมหาวิทยาลัยนเรศวรได้

สนใจสมัครเรียน คลิก

Loading