กิจกรรมเตรียมความพร้อมและวางแผนเพื่อพัฒนาหลักสูตร ครั้งที่ 2

คณะสาธารณสุขศาสตร์ ขอเชิญเข้าร่วม
กิจกรรมเตรียมความพร้อมและวางแผนเพื่อพัฒนาหลักสูตร ครั้งที่ 2
วันที่ 10 – 11 มิถุนายน 2567 เวลา 09.00 – 16.30 น.
ณ ห้องกิจกรรม ชั้น 3 คณะสาธารณสุขศาสตร์
โดย วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ รศ.ดร.รัชนี สรรเสริญ

Loading