การวิพากษ์ข้อสอบ

ขอเชิญทุกท่าน

เข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านผลินบัณฑิต

คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

หัวข้อ “การวิพากษ์ข้อสอบ

วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ โดย ผศ.ดร.กาญจนา พิบูลย์

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายยุทธศาสตร์และพัฒนาคุณภาพ

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

Loading