ประชุมผู้บริหารเครือข่ายวิชาการสาธารณสุขอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง

วันที่ 27 มิถุนายน 2567 ผู้บริหารคณะสาธาณสุขศาสตร์ นำโดยคณบดี รศ.ดร.นิทรา กิจธีระวุฒิวงษ์ พร้อมด้วย รองคณบดีฝ่ายบริหารและวางแผน ผศ.ดร.กานต์พิชชา เกียรติกิจโรจน์ รองคณบดีฝ่ายวิชาการและการประกันคุณภาพการศึกษา ผศ.ดร.พันธ์ทิพย์ หินหุ้มเพ็ชร และผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ ดร.รมย์นลิน เขียนจูม ร่วมประชุมผู้บริหารเครือข่ายวิชาการสาธารณสุขอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง (Public Health among Greater Mekong Sub-region) ณ เมืองหลวงพระบาง สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
การประชุมผู้บริหารเครือข่ายครั้งนี้จัดขึ้นเป็นครั้งที่ 14 มีผู้บริหารจากมหาวิทยาลัยด้านสาธารณสุขเข้าร่วม จำนวน 16 สถาบัน จาก 6 ประเทศ ในโอกาสนี้คณะได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติองค์กร Advance Frontier Research in Public Health Excellence โดยเครือข่ายวิชาการดังกล่าวนี้ จัดขึ้นเพื่อพัฒนางานวิชาการและงานสาธารณสุข ผ่านการทำงานร่วมกันแบบภาคีเครือข่ายในภูมิภาค

#PHNU
#PHGMS14
#SDGs
#GoodHealthAndWellBeing
#StrongInstitution
#PartnershipForTheGoals

Loading