เครือข่ายวิชาการสาธารณสุขอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง

ผู้บริหารคณะสาธาณสุขศาสตร์นำโดยคณบดี รศ.ดร.นิทรา กิจธีระวุฒิวงษ์ ตัวแทนอาจารย์ และตัวแทนนิสิต เข้าร่วมประชุมวิชาการระดับนานาชาติ The 14th International Public Health Conference among Greater Mekong Sub-regional Countries ซึ่งจัดโดยเครือข่ายวิชาการสาธารณสุขอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง ณ เมืองหลวงพระบาง สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว เมื่อวันที่ 27 – 29 มิ.ย. 2567
ในโอกาสนี้อาจารย์จากคณะสาธารณสุขศาสตร์จำนวน 2 ท่าน (รศ.ดร.นิทรา กิจธีระวุฒิวงษ์ และ ดร.รมย์นลิน เขียนจูม) ได้รับเกียรติเป็นคณะกรรมการตัดสินการนำเสนอผลงานวิจัยแบบ Oral Presentation และอาจารย์ 3 ท่าน (รศ.ดร.ณรงค์ศักดิ์ หนูสอน ผศ.ดร. กานต์พิชชา เกียรติกิจโรจน์ และ ผศ.ดร.พันธ์ทิพย์ หินหุ้มเพ็ชร) ได้รับเกียรติเป็นคณะกรรมการตัดสินการนำเสนอผลงานวิจัยรูปแบบ Poster Presentation โดยงานประชุมวิชาการระดับนานาชาตินี้มีนิสิต 7 ท่าน จาก 7 หลักสูตร ได้รับคัดเลือกให้นำเสนอผลงานวิจัยแบบ Oral Presentation ดังรายนามต่อไปนี้
1.นายชนกนันท์ ฝากมิตร
2. นางสาวกานต์ศิริญณัฐ ทิมา
3. นางสาวมณีรัตน์ เสือสังข์
4. นายปิยพัทธ์ แสงรัตน์
5. นางสาวสิรินทิพย์ จาอาบาล
6. นางสาวสิริอร คงสม
และ 7. นายพีรวัส ศรีตะลหฤทัย

การประชุมวิชาการระดับนานาชาตินี้จัดขึ้นเป็นครั้งที่ 14 มีนิสิต นักวิจัย อาจารย์ บุคลากรสาธารณสุขจากสถาบันใน 7 ประเทศเข้าร่วม ได้แก่ ไทย ลาว พม่า เวียดนาม กัมพูชา จีน และฟิลิปปินส์

#PHNU
#PHGMS14
#SDGs
#GoodHealthAndWellBeing
#QualityEducation
#PartnershipForTheGoals

Loading