รางวัลเชิดชูเกียรติจากเครือข่ายวิชาการสาธารณสุขอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง

ขอแสดงความยินดีกับนิสิตคณะสาธารณสุขศาสตร์ในโอกาสได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติจากเครือข่ายวิชาการสาธารณสุขอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง (Public Health among Greater Mekong Sub-region) ในเวทีประชุมวิชาการระดับนานาชาติ The 14th International Public Health Conference among Greater Mekong Sub-regional Countries ซึ่งจัดขึ้น ณ เมืองหลวงพระบาง สาธารณรัฐประชาธิปไตประชาชนลาว เมื่อวันที่ 27-29 มิถุนายน 2567

นายภาสกร ญาณะลังสันต์ นิสิตหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการดูแลและการจัดการสุขภาพผู้สูงอายุชั้นปีที่ 4 (ประธานสโมสรนิสิตคณะสาธารณสุขศาสตร์ ปี 2566) ได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติจากเครือข่ายวิชาการสาธารณสุขอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง “Public Health Communication”

นายธานินทร์ แก่นคำ นิสิตหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัยชั้นปีที่ 3 (ประธานสโมสรนิสิตคณะสาธารณสุขศาสตร์ ปี 2567) ได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติจากเครือข่ายวิชาการสาธารณสุขอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง “Public Health Leadership”

Loading