ทุนการศึกษาจากกองทุนเพื่อการศึกษาบัณฑิตคืนถิ่น

คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร เชิญชวนนิสิตชั้นปีที่ 1 คณะสาธารณสุขศาสตร์ ที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ในการศึกษาเล่าเรียน และมีความประสงค์กลับไปทำงานที่ภูมิลำเนาเดิม สมัครเข้ารับทุนการศึกษาจากกองทุนเพื่อการศึกษาบัณฑิตคืนถิ่น คณะสาธารณสุขศาสตร์ประจำปีการศึกษา 2567 จำนวน 1 ทุน ทุนนี้เป็นการสนับสนุนทุนการศึกษาตลอดหลักสูตร จำนวนทุนละ 240,000 บาท

คุณสมบัติเบื้องต้นของผู้สมัครรับทุนการศึกษา

– เป็นนิสิตระดับปริญญาตรีของคณะสาธารณสุขศาสตร์ ชั้นปีที่ 1 นับตั้งแต่ปีการศึกษาแรกเข้า

– มีความประสงค์ที่จะกลับไปปฏิบัติงานในภูมิลำเนาของตนเมื่อสำเร็จการศึกษา

– มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายไม่ต่ำกว่า 2.75

– ไม่ได้รับทุนการศึกษาจากหน่วยงานอื่น หรือองค์กรใด

หากมีหนังสือแสดงเจตจำนง หรือหนังสือแสดงความประสงค์จากหน่วยงานภูมิลำเนาของนิสิตที่ประสงค์ให้นิสิตกลับเข้าไปปฏิบัติงานในหน่วยงานเมื่อสำเร็จการศึกษาตามระยะเวลา

รายละเอียดของการสมัครและใบสมัครสามารถดาวน์โหลดได้ที่

https://drive.google.com/drive/folders/16VS0rc0wSZspdr79I9H7TuIc3ZOod1dI?usp=drive_link

หรือนิสิตติดต่อขอรับใบสมัครได้ที่งานกิจการนิสิตและศิษย์เก่าสัมพันธ์ คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวรในวันและเวลาราชการ กรอกรายละเอียดในใบสมัครให้ถูกต้อง ครบถ้วน ติดรูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว และส่งใบสมัครได้ที่งานกิจการนิสิตและศิษย์เก่าสัมพันธ์ คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

สมัครได้ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 26 กรกฎาคม 2567 เวลา 16.30 น.

หากต้องการรายละเอียดเพิ่มเติมติดต่องานกิจการนิสิตและศิษย์เก่าสัมพันธ์ โทร. 055-967338 (คุณเสก)

Loading