การสอบป้องกันวิทยานิพนธ์หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต-03072567

การสอบป้องกันวิทยานิพนธ์

เรื่อง “ความชุกของอาการทางระบบกล้ามเนื้อและกระดูกจากการเรียนออนไลน์ในสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 : การทบทวนวรรณกรรมอย่างเป็นระบบและการวิเคราะห์เชิงอภิมาน”

นำเสนอโดย นายธนวัฒน์ โกธรรม นิสิตหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต

ในวันที่ 3 กรกฎาคม 2567 เวลา 15.00 – 17.00 น.

ณ ห้องประชุมภักดีนเรศวร์ ชั้น 2 อาคารสุขวิทยาสถิตย์ คณะสาธารณสุขศาสตร์

คณะกรรมการในการสอบป้องกันวิทยานิพนธ์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อัศนี วันชัย          ประธานกรรมการสอบวิทยานิพนธ์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรวรรณ กีรติสิโรจน์          ประธานที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์          

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วุฒิชัย จริยา          กรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทศพล บุตรมี          กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิภายใน

Loading