การสอบป้องกันวิทยานิพนธ์หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต-11072567

การสอบป้องกันวิทยานิพนธ์

เรื่อง “ปัจจัยที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการป้องกันโรคจากการประกอบอาชีพของพนักงานเก็บขยะในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 ในจังหวัดแห่งหนึ่ง”

นำเสนอโดย นางสาวบุษกร ทำความชอบ นิสิตหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต

ในวันที่ 11 กรกฎาคม 2567 เวลา 13.30 – 15.30 น.

โดยวิธีการสอบออนไลน์ โปรแกรม Microsoft Teams

 

คณะกรรมการในการสอบป้องกันวิทยานิพนธ์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิภา มหารัชพงศ์          ประธานกรรมการสอบวิทยานิพนธ์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พันธ์ทิพย์ หินหุ้มเพ็ชร      ประธานที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์

ดร.จุฑารัตน์ รักประสิทธิ์          กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิภายใน

Loading