การสอบป้องกันวิทยานิพนธ์ หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรดุษฎีบัณฑิต-16052567

สอบป้องกันวิทยานิพนธ์ เรื่อง การพัฒนารูปแบบพฤติกรรมป้องกันภาวะแทรกซ้อนโรคหัวใจขาดเลือดในผู้ป่วยสูงอายุ จังหวัดขอนแก่น

นำเสนอโดย นางสาวมธุรพจน์ ปุริมะโน นิสิตหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรดุษฎีบัณฑิต

โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.อาจินต์ สงทับ เป็นประธานที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์

วันที่ 16 พฤษภาคม 2567 เวลา 09.00 – 12.00 น. รูปแบบออนไลน์ โปรแกรม MS Teams

คณะกรรมการสอบป้องกันวิทยานิพนธ์

ประธานกรรมการสอบฯ : รศ.ดร.สมเกียรติยศ วรเดช

ประธานที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ : รศ.ดร.อาจินต์ สงทับ

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิภายใน : รศ.ดร.ปราโมทย์ วงศ์สวัสดิ์

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิภายใน : ผศ.ดร.เสน่ห์ แสงเงิน

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิภายใน : ผศ.ดร.ศันสนีย์ เมฆรุ่งเรืองวงศ์

 

สถานที่ : รูปแบบออนไลน์ โปรแกรม MS Teams

Loading