กิจกรรมเตรียมความพร้อมและวางแผนเพื่อพัฒนาหลักสูตร

กิจกรรมเตรียมความพร้อมและวางแผนเพื่อพัฒนาหลักสูตร
คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ โดย
รองศาสตราจารย์ ดร.รัชนี สรรเสริญ
ผู้ตรวจประเมิน AUN-QA & EdPEx
วิทยากรแกนนำ สป.อว. และ ควอท.
วันที่ 3 พฤษภาคม 2567 เวลา 09.00 – 12.00 น.
รูปแบบ Online ด้วยโปรแกรม Zoom Meeting
Meeting ID: 897 222 2389
Passcode: phnu

Loading