งานประชุมวิชาการสาธารณสุขระหว่างสถาบันระดับนานาชาติ ครั้งที่ 4

วันที่ 9 พฤษภาคม 2567 ผศ.ดร.กานต์พิชชา เกียรติกิจโรจน์ รองคณบดีฝ่ายบริหารและวางแผน ผู้แทนคณบดี พร้อมด้วยคณาจารย์และนิสิตคณะสาธารณสุขศาสตร์ ร่วมประชุมวิชาการสาธารณสุขระหว่างสถาบัน ระดับนานาชาติ ครั้งที่ 4: The 4th Inter Institutional Public Health Conference “Innovation and Research Enhanced Driving Well-Being in Society” ณ ห้องประชุมนิภาธรรมวงศ์ ชั้น 2 อาคารวิทยาศาสตร์ โครงการจัดตั้งวิทยาเขตนครสวรรค์ มหาวิทยาลัยมหิดล การประชุมวิชาการครั้งนี้เป็นเวทีที่เปิดโอกาสให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และสร้างเครือข่ายความร่วมมือ ระหว่างนักศึกษาหลักสูตรสาธารณสุขศาสตร์บัณฑิต ของโครงการจัดตั้งวิทยาเขตนครสวรรค์ โครงการจัดตั้งวิทยาเขตอำนาจเจริญ ศูนย์จิตตปัญญาศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ สำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ร่วมกับ วิทยาลัยวิทยาศาสตร์สุขภาพสะหวันนะเขต สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว และ Airlangga University สาธารณรัฐอินโดนีเซีย

Loading