โครงการประกวดผลงานนวัตกรรมนิสิตระดับปริญญาตรี

คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ขอแสดงความยินดี กับ นิสิตหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ชั้นปีที่ 4 ได้แก่ นางสาวศิรินภา ฟั่นเฟือย, นางสาวศศิกานต์ พิชญประดิษฐ์ และนางสาวเพ็ญพิชชา พุ่มเจริญ เนื่องในโอกาสที่ได้รับรางวัล “รองชนะเลิศ อันดับ 2” ผลงาน “ประสิทธิผลของเก้าอี้ตามหลักการยศาสตร์เพื่อลดท่าทางที่ไม่เหมาะสมการทำงานของกล้ามเนื้อ ภาระงานทางด้านจิตใจ และภาระงานทางกายของนิสิต:กรณีศึกษานิสิตคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร” ในโครงการประกวดผลงานนวัตกรรมนิสิตระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยนเรศวรประจำปีพุทธศักราช 2567 “ประเภทนวัตกรรมวิทยานิพนธ์ระดับปริญญาตรี กลุ่มวิทยาศาสตร์สุขภาพ” โดยมี ผศ.ดร.ทศพล บุตรมี เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา

Loading