ทุนการศึกษาจาก ศ.(พิเศษ)นพ.ไพจิตร ปวะบุตร

รับสมัครนิสิตชั้นปีที่ 1-4 คณะสาธารณสุขศาสตร์ ที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ในการศึกษาเล่าเรียน รับทุนการศึกษาจาก ศ. (พิเศษ) นพ. ไพจิตร ปวะบุตร
จำนวน 6 ทุน ทุนละ 10,000 บาท ครอบคลุมทุกสาขาวิชา
เป็นทุนการศึกษาแบบให้เปล่า
คุณสมบัติเบื้องต้นของผู้สมัครรับทุนการศึกษา
– เป็นนิสิตระดับปริญญาตรีของคณะสาธารณสุขศาสตร์ ชั้นปีที่ 1-4
– มีความประพฤติดี ขยันหมั่นเพียร และขาดแคลนทุนทรัพย์
– มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายไม่ต่ำกว่า 2.50 (กรณีนิสิตปี 1) กรณีนิสิตชั้นปีที่ 2-4 มี
ผลการเรียนเฉลี่ยสะสมในระดับปริญาตรีไม่ต่ำกว่า 2.50
– ไม่ได้รับทุนการศึกษาต่อเนื่องจากหน่วยงานอื่นหรือองค์กรใด (ไม่นับรวมทุน กยศ.)

  1. รายละเอียดของการสมัคร คลิก
  2. แบบฟอร์มใบสมัคร คลิก

หรือนิสิตติดต่อขอรับใบสมัครได้ที่งานกิจการนิสิตและศิษย์เก่าสัมพันธ์ คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ในวันและเวลาราชการ
กรอกรายละเอียดในใบสมัครและเอกสารประกอบให้ถูกต้อง ครบถ้วน ติดรูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว และส่งใบสมัครได้ที่งานกิจการนิสิตและศิษย์เก่าสัมพันธ์ คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

สมัครได้ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 30 สิงหาคม 2567 เวลา 16.30 น.

หากต้องการรายละเอียดเพิ่มเติมติดต่องานกิจการนิสิตและศิษย์เก่าสัมพันธ์ โทร. 055-967338 (คุณเสก)

Loading