โครงการพัฒนาศักยภาพบัณฑิตผ่านการแลกเปลี่ยนระยะสั้น

 วันที่ 5-9 กุมภาพันธ์ 2567 คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร จัดโครงการพัฒนาศักยภาพบัณฑิต ผ่านการแลกเปลี่ยนระยะสั้นระหว่าง The School of Human science, University of Western Australia และ คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร เพื่อพัฒนาความเป็นเลิศทางวิชาการ การเรียนรู้ความหลากหลายทางสังคม และวัฒนธรรม การแลกเปลี่ยนภาษา พัฒนางานวิชาการและงานวิจัยระดับนานาชาติ รวมถึงสร้างความเข้มแข็งของเครือข่ายระหว่างมหาวิทยาลัยนเรศวร กับ The University of Western Australia

โดยมีพิธีเปิดโครงการฯ ในวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2567 ซึ่งได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.ศรินทร์ทิพย์ แทนธานีรักษาการอธิการบดี มหาวิทยาลัยนเรศวร
ร่วมต้อนรับ Prof. Dr. Michael Rosenberg, Head of the School of Human Sciences พร้อมคณะฯ และนิสิต จาก The University of Western Australia

ภายใต้โครงการมีกิจกรรมหลากหลาย เพื่อสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ กิจกรรมแลกเปลี่ยนทางด้านภาษาและวัฒนธรรม ได้แก่ กิจกรรมสร้างความสัมพันธ์ และละลายพฤติกรรม การอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง Photovoice การศึกษาชุมชน และการเปิดประสบการณ์ด้านการแพทย์แผนไทย

Loading