โครงการสาธารณสุขศาสตร์สัมพันธ์ ครั้งที่ 39

     วันที่ 3-4 กุมภาพันธ์ 2567 อาจารย์ณัฐพงศ์ โปรยสุรินทร์ รองคณบดีฝ่ายกิจการนิสิต นำทีมสโมสรนิสิต และนักกีฬา คณะสาธารณสุขศาสตร์ เข้าร่วมกิจกรรมสาธารณสุขสัมพันธ์ ครั้งที่ 39 จัดโดยสมาพันธ์นิสิตนักศึกษาสาธารณสุขศาสตร์และวิทยาศาสตร์สุขภาพแห่งประเทศไทย (สนสท.) ณ มหาวิทยาลัยพะเยา จังหวัดพะเยา โดยมีมหาวิทยาลัยในครือข่ายเข้าร่วมการแข่งขันในครั้งนี้ทั้งสิ้น 14 มหาวิทยาลัย รูปแบบกิจกรรมมีทั้งการแข่งขันกีฬาในประเภทต่างๆ และการแข่งขันทางวิชาการ ในการเข้าร่วมในครั้งนี้ทำให้คณาจารย์แต่ละสถาบันได้สร้างสัมพันธภาพที่ดี และนิสิตได้แสดงศักยภาพของตนเอง ได้สร้างเครือข่ายทางวิชาชีพ และแลกเปลี่ยนประสบการณ์การเรียนรู้ในทักษะด้านต่างๆ ซึ่งกันและกัน

     โดยตัวแทนนิสิตคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร คว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 จากการแข่งขันนวัตกรรมด้านสาธารณสุขและสุขภาพ จากผลงาน “ที่เปิดวาล์วน้ำสำหรับพืชน้ำหยดเพื่อป้องกันท่าทางการทำงานที่ไม่เหมาะสมและลดความเจ็บปวดของกล้ามเนื้อหลัง” สมาชิกในทีมคือ นางสาวบุณยาพร ดอนชาไพร และนายพงศกร ทิคำมูล นิสิตสาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย โดยมี ผศ.ดร.ทศพล บุตรมี เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาผลงานนวัตกรรมและ ตัวแทนนักกีฬานิสิตคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร คว้ารางวัลในการแข่งขันกีฬาจากการแข่งขันกีฬา 1) รางวัลชนะเลิศ (เหรียญทอง) ประเภทเซปักตะกร้อชาย 2) รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 (เหรียญเงิน) ประเภทฟุตซอลชาย 3) รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 (เหรียญทองแดง) ประเภทวอลเล่ย์บอลชาย โดยมี รศ.ดร.ณรงค์ศักดิ์ หนูสอน ผศ.ดร.รุ่ง วงศ์วัฒน์ และอาจารย์สิทธิศักดิ์ ติคำ ร่วมเป็นกรรมการฯ ผู้ฝึกซ้อมและผู้ควบคุมทีมนักกีฬาในการแข่งขันในครั้งนี้

Loading