โครงการประกวดผลงานนวัตกรรมนิสิตระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยนเรศวร

คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ขอแสดงความยินดี กับ นิสิตหลักสูตรการแพทย์แผนไทยประยุกต์บัณฑิต ชั้นปีที่ 4 ได้แก่ นางสาวสุภัสสราภา สีแดง, นางสาวศิวิมล สงวนวงศ์ และนางสาววริศรา คูหาจิต เนื่องในโอกาสที่ได้รับรางวัล “รองชนะเลิศ อันดับ 1” ผลงาน “การพัฒนาผลิตภัณฑ์สารสกัดตำรับยาผสมเถาวัลย์เปรียงในรูปแบบไมโครอิมัลชัน เพื่อใช้เป็นยาภายนอกในการบรรเทาอาการปวดอักเสบ” ในโครงการประกวดผลงานนวัตกรรมนิสิตระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยนเรศวรประจำปีพุทธศักราช 2567 “ประเภทนวัตกรรมวิทยานิพนธ์ระดับปริญญาตรี กลุ่มวิทยาศาสตร์สุขภาพ” โดยมี ดร.นันทิกา พรหมมี และอาจารย์นินนาท อินทฤทธิ์ เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา

Loading